AZM98MC+AZD-C+CC200VZRB

Mô tả ngắn: AZ Series AC Input Pulse - Oriental Motor.

Tên thiết bị: AZ Series AC Input Pulse

Xuất xứ: Japan

Tình trạng: Còn hàng

Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

AZ Series AC Input Pulse Input Type

 
Accessory
Control Circuit: Connector for the Main Power Supply and Regeneration Unit(CN4) , I/O Signals Connector(CN5) , Connector for 24 VDC Power-Supply Input/Electromagnetic Brake Connection/Regeneration Unit Thermal Input/Power Cutoff Signal I/O(CN1) , Connector wiring lever
Safety Standards: CE, US
Frame SizeFrame SizeMaximum Holding TorqueResolution Setting: 1000 P/RPower Supply Input Voltage
AZM46A0C+AZD-A+CC005VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC005VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC010VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC010VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC015VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC015VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC020VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC020VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC025VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC025VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC030VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC030VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC040VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC040VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC050VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC050VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC070VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC070VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC100VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC100VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC150VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC150VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC200VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-A+CC200VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC005VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC005VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC010VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC010VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC015VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC015VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC020VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC020VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC025VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC025VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC030VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC030VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC040VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC040VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC050VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC050VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC070VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC070VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC100VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC100VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC150VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC150VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC200VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46A0C+AZD-C+CC200VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-A+CC005VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC005VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC010VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC010VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC015VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC015VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC020VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC020VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC025VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC025VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC030VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC030VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC040VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC040VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC050VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC050VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC070VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC070VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC100VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC100VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC150VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC150VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC200VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-A+CC200VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC+AZD-C+CC005VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC005VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC010VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC010VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC015VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC015VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC020VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC020VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC025VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC025VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC030VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC030VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC040VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC040VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC050VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC050VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC070VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC070VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC100VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC100VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC150VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC150VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC200VZF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC+AZD-C+CC200VZR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC005VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC005VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC010VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC010VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC015VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC015VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC020VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC020VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC025VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC025VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC030VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC030VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC040VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC040VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC050VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC050VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC070VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC070VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC100VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC100VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC150VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC150VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC200VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-A+CC200VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC005VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC005VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC010VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC010VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC015VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC015VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC020VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC020VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC025VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC025VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC030VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC030VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC040VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC040VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC050VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC050VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC070VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC070VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC100VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC100VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC150VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC150VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC200VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46M0C+AZD-C+CC200VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-A+CC005VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC005VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC010VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC010VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC015VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC015VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC020VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC020VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC025VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC025VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC030VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC030VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC040VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC040VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC050VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC050VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC070VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC070VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC100VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC100VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC150VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC150VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC200VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-A+CC200VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC+AZD-C+CC005VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC005VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC010VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC010VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC015VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC015VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC020VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC020VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC025VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC025VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC030VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC030VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC040VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC040VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC050VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC050VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC070VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC070VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC100VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC100VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC150VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC150VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC200VZFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC+AZD-C+CC200VZRB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC005VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC005VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC010VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC010VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC015VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC015VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC020VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC020VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC025VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC025VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC030VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC030VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC040VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC040VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC050VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC050VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC070VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC070VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC100VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC100VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC150VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC150VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC200VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-A+CC200VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC005VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC005VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC010VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC010VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC015VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC015VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC020VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC020VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC025VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC025VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC030VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC030VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC040VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC040VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC050VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC050VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC070VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC070VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC100VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC100VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC150VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC150VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC200VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A0C+AZD-C+CC200VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC005VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC005VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC010VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC010VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC015VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC015VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC020VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC020VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC025VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC025VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC030VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC030VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC040VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC040VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC050VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC050VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC070VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC070VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC100VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC100VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC150VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC150VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC200VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-A+CC200VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC005VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC005VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC010VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC010VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC015VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC015VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC020VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC020VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC025VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC025VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC030VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC030VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC040VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC040VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC050VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC050VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC070VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC070VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC100VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC100VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC150VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC150VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC200VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48A1C+AZD-C+CC200VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-A+CC005VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC005VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC010VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC010VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC015VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC015VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC020VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC020VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC025VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC025VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC030VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC030VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC040VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC040VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC050VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC050VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC070VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC070VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC100VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC100VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC150VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC150VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC200VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-A+CC200VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM48AC+AZD-C+CC005VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC005VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC010VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC010VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC015VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC015VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC020VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC020VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC025VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC025VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC030VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC030VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC040VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC040VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC050VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC050VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC070VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC070VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC100VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC100VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC150VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC150VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC200VZF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM48AC+AZD-C+CC200VZR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC005VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC005VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC010VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC010VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC015VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC015VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC020VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC020VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC025VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC025VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC030VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC030VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC040VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC040VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC050VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC050VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC070VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC070VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC100VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC100VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC150VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC150VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC200VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-A+CC200VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC005VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC005VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC010VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC010VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC015VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC015VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC020VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC020VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC025VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC025VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC030VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC030VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC040VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC040VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC050VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC050VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC070VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC070VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC100VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC100VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC150VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC150VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC200VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A0C+AZD-C+CC200VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC005VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC005VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC010VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC010VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC015VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC015VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC020VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC020VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC025VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC025VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC030VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC030VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC040VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC040VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC050VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC050VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC070VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC070VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC100VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC100VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC150VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC150VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC200VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-A+CC200VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC005VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC005VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC010VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC010VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC015VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC015VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC020VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC020VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC025VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC025VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC030VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC030VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC040VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC040VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC050VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC050VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC070VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC070VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC100VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC100VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC150VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC150VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC200VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66A1C+AZD-C+CC200VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-A+CC005VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC005VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC010VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC010VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC015VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC015VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC020VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC020VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC025VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC025VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC030VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC030VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC040VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC040VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC050VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC050VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC070VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC070VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC100VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC100VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC150VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC150VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC200VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-A+CC200VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC+AZD-C+CC005VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC005VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC010VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC010VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC015VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC015VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC020VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC020VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC025VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC025VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC030VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC030VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC040VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC040VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC050VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC050VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC070VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC070VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC100VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC100VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC150VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC150VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC200VZF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC+AZD-C+CC200VZR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC005VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC005VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC010VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC010VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC015VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC015VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC020VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC020VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC025VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC025VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC030VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC030VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC040VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC040VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC050VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC050VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC070VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC070VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC100VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC100VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC150VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC150VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC200VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-A+CC200VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC005VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC005VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC010VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC010VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC015VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC015VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC020VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC020VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC025VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC025VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC030VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC030VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC040VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC040VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC050VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC050VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC070VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC070VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC100VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC100VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC150VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC150VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC200VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M0C+AZD-C+CC200VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC005VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC005VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC010VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC010VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC015VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC015VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC020VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC020VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC025VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC025VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC030VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC030VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC040VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC040VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC050VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC050VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC070VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC070VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC100VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC100VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC150VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC150VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC200VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-A+CC200VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC005VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC005VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC010VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC010VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC015VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC015VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC020VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC020VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC025VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC025VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC030VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC030VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC040VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC040VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC050VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC050VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC070VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC070VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC100VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC100VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC150VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC150VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC200VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66M1C+AZD-C+CC200VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-A+CC005VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC005VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC010VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC010VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC015VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC015VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC020VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC020VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC025VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC025VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC030VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC030VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC040VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC040VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC050VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC050VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC070VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC070VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC100VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC100VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC150VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC150VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC200VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-A+CC200VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC+AZD-C+CC005VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC005VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC010VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC010VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC015VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC015VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC020VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC020VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC025VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC025VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC030VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC030VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC040VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC040VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC050VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC050VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC070VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC070VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC100VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC100VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC150VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC150VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC200VZFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC+AZD-C+CC200VZRB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC005VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC005VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC010VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC010VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC015VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC015VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC020VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC020VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC025VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC025VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC030VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC030VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC040VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC040VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC050VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC050VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC070VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC070VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC100VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC100VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC150VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC150VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC200VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-A+CC200VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC005VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC005VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC010VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC010VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC015VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC015VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC020VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC020VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC025VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC025VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC030VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC030VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC040VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC040VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC050VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC050VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC070VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC070VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC100VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC100VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC150VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC150VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC200VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A0C+AZD-C+CC200VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC005VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC005VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC010VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC010VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC015VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC015VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC020VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC020VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC025VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC025VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC030VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC030VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC040VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC040VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC050VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC050VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC070VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC070VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC100VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC100VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC150VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC150VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC200VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-A+CC200VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC005VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC005VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC010VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC010VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC015VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC015VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC020VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC020VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC025VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC025VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC030VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC030VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC040VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC040VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC050VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC050VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC070VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC070VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC100VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC100VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC150VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC150VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC200VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69A1C+AZD-C+CC200VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-A+CC005VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC005VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC010VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC010VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC015VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC015VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC020VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC020VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC025VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC025VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC030VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC030VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC040VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC040VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC050VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC050VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC070VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC070VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC100VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC100VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC150VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC150VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC200VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-A+CC200VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69AC+AZD-C+CC005VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC005VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC010VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC010VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC015VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC015VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC020VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC020VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC025VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC025VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC030VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC030VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC040VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC040VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC050VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC050VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC070VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC070VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC100VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC100VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC150VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC150VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC200VZF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69AC+AZD-C+CC200VZR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC005VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC005VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC010VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC010VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC015VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC015VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC020VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC020VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC025VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC025VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC030VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC030VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC040VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC040VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC050VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC050VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC070VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC070VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC100VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC100VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC150VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC150VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC200VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-A+CC200VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC005VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC005VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC010VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC010VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC015VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC015VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC020VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC020VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC025VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC025VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC030VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC030VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC040VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC040VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC050VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC050VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC070VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC070VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC100VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC100VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC150VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC150VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC200VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M0C+AZD-C+CC200VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC005VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC005VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC010VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC010VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC015VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC015VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC020VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC020VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC025VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC025VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC030VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC030VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC040VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC040VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC050VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC050VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC070VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC070VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC100VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC100VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC150VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC150VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC200VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-A+CC200VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC005VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC005VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC010VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC010VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC015VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC015VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC020VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC020VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC025VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC025VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC030VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC030VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC040VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC040VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC050VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC050VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC070VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC070VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC100VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC100VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC150VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC150VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC200VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69M1C+AZD-C+CC200VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-A+CC005VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC005VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC010VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC010VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC015VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC015VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC020VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC020VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC025VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC025VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC030VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC030VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC040VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC040VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC050VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC050VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC070VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC070VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC100VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC100VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC150VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC150VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC200VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-A+CC200VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM69MC+AZD-C+CC005VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC005VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC010VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC010VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC015VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC015VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC020VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC020VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC025VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC025VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC030VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC030VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC040VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC040VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC050VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC050VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC070VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC070VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC100VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC100VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC150VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC150VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC200VZFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM69MC+AZD-C+CC200VZRB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC005VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC005VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC010VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC010VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC015VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC015VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC020VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC020VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC025VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC025VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC030VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC030VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC040VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC040VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC050VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC050VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC070VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC070VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC100VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC100VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC150VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC150VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC200VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-A+CC200VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC005VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC005VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC010VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC010VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC015VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC015VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC020VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC020VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC025VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC025VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC030VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC030VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC040VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC040VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC050VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC050VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC070VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC070VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC100VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC100VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC150VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC150VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC200VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A0C+AZD-C+CC200VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC005VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC005VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC010VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC010VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC015VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC015VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC020VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC020VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC025VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC025VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC030VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC030VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC040VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC040VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC050VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC050VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC070VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC070VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC100VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC100VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC150VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC150VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC200VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-A+CC200VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC005VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC005VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC010VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC010VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC015VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC015VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC020VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC020VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC025VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC025VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC030VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC030VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC040VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC040VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC050VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC050VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC070VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC070VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC100VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC100VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC150VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC150VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC200VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911A1C+AZD-C+CC200VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-A+CC005VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC005VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC010VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC010VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC015VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC015VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC020VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC020VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC025VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC025VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC030VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC030VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC040VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC040VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC050VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC050VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC070VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC070VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC100VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC100VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC150VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC150VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC200VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-A+CC200VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM911AC+AZD-C+CC005VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC005VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC010VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC010VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC015VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC015VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC020VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC020VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC025VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC025VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC030VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC030VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC040VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC040VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC050VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC050VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC070VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC070VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC100VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC100VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC150VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC150VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC200VZF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM911AC+AZD-C+CC200VZR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC005VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC005VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC010VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC010VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC015VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC015VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC020VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC020VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC025VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC025VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC030VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC030VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC040VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC040VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC050VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC050VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC070VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC070VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC100VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC100VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC150VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC150VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC200VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-A+CC200VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC005VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC005VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC010VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC010VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC015VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC015VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC020VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC020VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC025VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC025VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC030VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC030VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC040VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC040VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC050VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC050VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC070VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC070VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC100VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC100VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC150VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC150VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC200VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A0C+AZD-C+CC200VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC005VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC005VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC010VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC010VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC015VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC015VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC020VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC020VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC025VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC025VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC030VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC030VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC040VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC040VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC050VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC050VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC070VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC070VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC100VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC100VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC150VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC150VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC200VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-A+CC200VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC005VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC005VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC010VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC010VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC015VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC015VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC020VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC020VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC025VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC025VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC030VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC030VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC040VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC040VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC050VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC050VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC070VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC070VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC100VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC100VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC150VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC150VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC200VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98A1C+AZD-C+CC200VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-A+CC005VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC005VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC010VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC010VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC015VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC015VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC020VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC020VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC025VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC025VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC030VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC030VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC040VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC040VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC050VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC050VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC070VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC070VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC100VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC100VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC150VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC150VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC200VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-A+CC200VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC+AZD-C+CC005VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC005VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC010VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC010VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC015VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC015VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC020VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC020VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC025VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC025VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC030VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC030VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC040VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC040VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC050VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC050VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC070VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC070VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC100VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC100VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC150VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC150VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC200VZF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC+AZD-C+CC200VZR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC005VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC005VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC010VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC010VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC015VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC015VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC020VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC020VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC025VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC025VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC030VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC030VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC040VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC040VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC050VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC050VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC070VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC070VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC100VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC100VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC150VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC150VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC200VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-A+CC200VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC005VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC005VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC010VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC010VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC015VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC015VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC020VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC020VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC025VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC025VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC030VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC030VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC040VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC040VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC050VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC050VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC070VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC070VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC100VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC100VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC150VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC150VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC200VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M0C+AZD-C+CC200VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC005VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC005VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC010VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC010VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC015VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC015VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC020VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC020VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC025VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC025VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC030VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC030VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC040VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC040VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC050VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC050VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC070VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC070VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC100VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC100VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC150VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC150VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC200VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-A+CC200VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC005VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC005VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC010VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC010VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC015VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC015VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC020VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC020VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC025VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC025VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC030VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC030VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC040VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC040VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC050VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC050VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC070VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC070VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC100VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC100VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC150VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC150VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC200VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98M1C+AZD-C+CC200VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-A+CC005VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC005VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC010VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC010VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC015VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC015VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC020VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC020VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC025VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC025VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC030VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC030VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC040VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC040VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC050VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC050VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC070VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC070VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC100VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC100VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC150VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC150VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC200VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-A+CC200VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC+AZD-C+CC005VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC005VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC010VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC010VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC015VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC015VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC020VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC020VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC025VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC025VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC030VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC030VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC040VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC040VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC050VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC050VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC070VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC070VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC100VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC100VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC150VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC150VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC200VZFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC+AZD-C+CC200VZRB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC