AZM66AC-HP5+AZD-A+CC005VZF

Mô tả ngắn: AZ Series AC Input Pulse - Oriental Motor.

Tên thiết bị: AZ Series AC Input Pulse

Xuất xứ: Japan

Tình trạng: Còn hàng

Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

AZ Series AC Input Pulse Input Type

 
Accessory
Control Circuit: Connector for the Main Power Supply and Regeneration Unit(CN4) , I/O Signals Connector(CN5) , Connector for 24 VDC Power-Supply Input/Electromagnetic Brake Connection/Regeneration Unit Thermal Input/Power Cutoff Signal I/O(CN1) , Connector wiring lever
Safety Standards: CE, US
Product NameFrame SizeMaximum Holding TorqueGear RatioResolution Setting: 1000 P/RPower Supply Input Voltage
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC005VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC005VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC010VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC010VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC015VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC015VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC020VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC020VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC025VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC025VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC030VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC030VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC040VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC040VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC050VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC050VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC070VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC070VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC100VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC100VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC150VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC150VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC200VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-A+CC200VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC005VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC005VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC010VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC010VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC015VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC015VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC020VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC020VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC025VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC025VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC030VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC030VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC040VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC040VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC050VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC050VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC070VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC070VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC100VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC100VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC150VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC150VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC200VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5+AZD-C+CC200VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC005VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC005VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC010VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC010VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC015VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC015VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC020VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC020VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC025VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC025VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC030VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC030VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC040VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC040VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC050VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC050VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC070VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC070VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC100VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC100VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC150VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC150VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC200VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-A+CC200VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC005VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC005VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC010VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC010VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC015VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC015VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC020VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC020VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC025VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC025VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC030VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC030VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC040VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC040VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC050VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC050VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC070VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC070VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC100VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC100VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC150VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC150VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC200VZF40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP5F+AZD-C+CC200VZR40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC005VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC005VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC010VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC010VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC015VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC015VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC020VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC020VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC025VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC025VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC030VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC030VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC040VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC040VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC050VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC050VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC070VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC070VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC100VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC100VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC150VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC150VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC200VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-A+CC200VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC005VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC005VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC010VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC010VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC015VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC015VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC020VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC020VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC025VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC025VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC030VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC030VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC040VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC040VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC050VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC050VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC070VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC070VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC100VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC100VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC150VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC150VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC200VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9+AZD-C+CC200VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC005VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC005VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC010VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC010VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC015VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC015VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC020VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC020VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC025VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC025VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC030VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC030VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC040VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC040VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC050VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC050VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC070VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC070VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC100VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC100VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC150VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC150VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC200VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-A+CC200VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC005VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC005VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC010VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC010VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC015VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC015VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC020VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC020VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC025VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC025VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC030VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC030VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC040VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC040VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC050VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC050VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC070VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC070VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC100VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC100VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC150VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC150VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC200VZF40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-HP9F+AZD-C+CC200VZR40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC005VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC005VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC010VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC010VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC015VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC015VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC020VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC020VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC025VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC025VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC030VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC030VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC040VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC040VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC050VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC050VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC070VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC070VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC100VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC100VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC150VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC150VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC200VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-A+CC200VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC005VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC005VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC010VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC010VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC015VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC015VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC020VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC020VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC025VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC025VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC030VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC030VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC040VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC040VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC050VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC050VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC070VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC070VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC100VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC100VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC150VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC150VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC200VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5+AZD-C+CC200VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC005VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC005VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC010VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC010VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC015VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC015VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC020VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC020VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC025VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC025VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC030VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC030VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC040VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC040VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC050VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC050VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC070VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC070VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC100VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC100VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC150VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC150VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC200VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-A+CC200VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC005VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC005VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC010VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC010VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC015VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC015VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC020VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC020VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC025VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC025VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC030VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC030VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC040VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC040VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC050VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC050VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC070VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC070VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC100VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC100VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC150VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC150VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC200VZFB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP5F+AZD-C+CC200VZRB40mm1.5N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC005VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC005VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC010VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC010VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC015VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC015VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC020VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC020VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC025VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC025VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC030VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC030VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC040VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC040VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC050VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC050VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC070VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC070VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC100VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC100VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC150VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC150VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC200VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-A+CC200VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC005VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC005VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC010VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC010VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC015VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC015VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC020VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC020VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC025VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC025VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC030VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC030VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC040VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC040VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC050VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC050VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC070VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC070VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC100VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC100VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC150VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC150VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC200VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9+AZD-C+CC200VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC005VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC005VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC010VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC010VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC015VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC015VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC020VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC020VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC025VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC025VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC030VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC030VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC040VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC040VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC050VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC050VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC070VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC070VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC100VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC100VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC150VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC150VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC200VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-A+CC200VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC005VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC005VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC010VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC010VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC015VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC015VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC020VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC020VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC025VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC025VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC030VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC030VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC040VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC040VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC050VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC050VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC070VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC070VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC100VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC100VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC150VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC150VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC200VZFB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-HP9F+AZD-C+CC200VZRB40mm2.5N・m90.04°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC005VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC005VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC010VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC010VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC015VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC015VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC020VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC020VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC025VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC025VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC030VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC030VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC040VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC040VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC050VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC050VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC070VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC070VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC100VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC100VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC150VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC150VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC200VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-A+CC200VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC005VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC005VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC010VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC010VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC015VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC015VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC020VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC020VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC025VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC025VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC030VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC030VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC040VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC040VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC050VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC050VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC070VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC070VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC100VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC100VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC150VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC150VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC200VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15+AZD-C+CC200VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC005VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC005VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC010VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC010VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC015VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC015VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC020VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC020VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC025VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC025VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC030VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC030VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC040VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC040VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC050VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC050VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC070VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC070VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC100VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC100VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC150VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC150VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC200VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-A+CC200VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC005VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC005VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC010VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC010VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC015VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC015VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC020VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC020VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC025VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC025VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC030VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC030VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC040VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC040VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC050VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC050VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC070VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC070VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC100VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC100VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC150VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC150VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC200VZF60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP15F+AZD-C+CC200VZR60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC005VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC005VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC010VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC010VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC015VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC015VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC020VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC020VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC025VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC025VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC030VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC030VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC040VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC040VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC050VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC050VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC070VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC070VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC100VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC100VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC150VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC150VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC200VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-A+CC200VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC005VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC005VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC010VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC010VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC015VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC015VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC020VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC020VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC025VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC025VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC030VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC030VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC040VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC040VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC050VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC050VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC070VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC070VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC100VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC100VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC150VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC150VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC200VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5+AZD-C+CC200VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC005VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC005VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC010VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC010VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC015VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC015VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC020VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC020VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC025VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC025VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC030VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC030VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC040VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC040VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC050VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC050VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC070VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC070VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC100VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC100VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC150VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC150VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC200VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-A+CC200VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC005VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC005VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC010VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC010VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC015VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC015VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC020VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC020VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC025VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC025VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC030VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC030VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC040VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC040VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC050VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC050VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC070VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC070VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC100VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC100VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC150VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC150VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC200VZF60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-HP5F+AZD-C+CC200VZR60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC005VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC005VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC010VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC010VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC015VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC015VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC020VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC020VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC025VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC025VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC030VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC030VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC040VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC040VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC050VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC050VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC070VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC070VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC100VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC100VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC150VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC150VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC200VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-A+CC200VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC005VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC005VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC010VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC010VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC015VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC015VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC020VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC020VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC025VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC025VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC030VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC030VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC040VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC040VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC050VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC050VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC070VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC070VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC100VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC100VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC150VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC150VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC200VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15+AZD-C+CC200VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC005VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC005VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC010VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC010VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC015VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC015VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC020VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC020VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC025VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC025VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC030VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC030VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC040VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC040VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC050VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC050VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC070VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC070VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC100VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC100VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC150VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC150VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC200VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-A+CC200VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC005VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC005VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC010VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC010VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC015VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC015VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC020VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC020VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC025VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC025VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC030VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC030VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC040VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC040VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC050VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC050VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC070VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC070VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC100VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC100VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC150VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC150VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC200VZFB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP15F+AZD-C+CC200VZRB60mm9N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC005VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC005VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC010VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC010VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC015VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC015VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC020VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC020VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC025VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC025VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC030VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC030VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC040VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC040VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC050VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC050VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC070VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC070VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC100VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC100VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC150VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC150VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC200VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-A+CC200VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC005VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC005VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC010VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC010VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC015VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC015VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC020VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC020VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC025VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC025VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC030VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC030VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC040VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC040VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC050VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC050VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC070VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC070VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC100VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC100VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC150VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC150VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC200VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5+AZD-C+CC200VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC005VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC005VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC010VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC010VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC015VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC015VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC020VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC020VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC025VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC025VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC030VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC030VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC040VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC040VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC050VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC050VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC070VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC070VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC100VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC100VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC150VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC150VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC200VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-A+CC200VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC005VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC005VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC010VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC010VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC015VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC015VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC020VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC020VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC025VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC025VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC030VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC030VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC040VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC040VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC050VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC050VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC070VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC070VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC100VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC100VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC150VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC150VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC200VZFB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-HP5F+AZD-C+CC200VZRB60mm5.9N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC005VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC005VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC010VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC010VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC015VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC015VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC020VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC020VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC025VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC025VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC030VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC030VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC040VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC040VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC050VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC050VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC070VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC070VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC100VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC100VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC150VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC150VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC200VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-A+CC200VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC005VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC005VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC010VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC010VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC015VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC015VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC020VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC020VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC025VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC025VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC030VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC030VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC040VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC040VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC050VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC050VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC070VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC070VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC100VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC100VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC150VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC150VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC200VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15+AZD-C+CC200VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC005VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC005VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC010VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC010VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC015VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC015VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC020VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC020VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC025VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC025VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC030VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC030VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC040VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC040VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC050VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC050VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC070VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC070VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC100VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC100VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC150VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC150VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC200VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-A+CC200VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC005VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC005VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC010VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC010VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC015VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC015VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC020VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC020VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC025VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC025VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC030VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC030VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC040VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC040VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC050VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC050VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC070VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC070VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC100VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC100VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC150VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC150VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC200VZF90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP15F+AZD-C+CC200VZR90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC005VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC005VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC010VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC010VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC015VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC015VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC020VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC020VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC025VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC025VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC030VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC030VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC040VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC040VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC050VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC050VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC070VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC070VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC100VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC100VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC150VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC150VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC200VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-A+CC200VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC005VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC005VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC010VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC010VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC015VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC015VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC020VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC020VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC025VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC025VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC030VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC030VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC040VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC040VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC050VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC050VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC070VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC070VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC100VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC100VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC150VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC150VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC200VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5+AZD-C+CC200VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC005VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC005VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC010VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC010VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC015VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC015VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC020VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC020VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC025VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC025VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC030VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC030VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC040VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC040VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC050VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC050VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC070VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC070VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC100VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC100VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC150VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC150VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC200VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-A+CC200VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC005VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC005VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC010VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC010VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC015VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC015VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC020VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC020VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC025VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC025VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC030VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC030VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC040VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC040VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC050VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC050VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC070VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC070VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC100VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC100VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC150VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC150VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC200VZF90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98AC-HP5F+AZD-C+CC200VZR90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC005VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC005VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC010VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC010VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC015VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC015VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC020VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC020VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC025VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC025VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC030VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC030VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC040VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC040VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC050VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC050VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC070VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC070VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC100VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC100VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC150VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC150VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC200VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-A+CC200VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC005VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC005VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC010VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC010VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC015VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC015VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC020VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC020VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC025VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC025VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC030VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC030VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC040VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC040VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC050VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC050VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC070VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC070VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC100VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC100VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC150VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC150VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC200VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15+AZD-C+CC200VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC005VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC005VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC010VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC010VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC015VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC015VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC020VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC020VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC025VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC025VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC030VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC030VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC040VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC040VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC050VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC050VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC070VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC070VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC100VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC100VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC150VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC150VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC200VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-A+CC200VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC005VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC005VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC010VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC010VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC015VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC015VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC020VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC020VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC025VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC025VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC030VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC030VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC040VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC040VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC050VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC050VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC070VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC070VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC100VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC100VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC150VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC150VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC200VZFB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP15F+AZD-C+CC200VZRB90mm24N・m150.024°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC005VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC005VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC010VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC010VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC015VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC015VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC020VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC020VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC025VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC025VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC030VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC030VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC040VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC040VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC050VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC050VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC070VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC070VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC100VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC100VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC150VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC150VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC200VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-A+CC200VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC005VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC005VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC010VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC010VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC015VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC015VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC020VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC020VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC025VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC025VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC030VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC030VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC040VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC040VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC050VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC050VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC070VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC070VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC100VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC100VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC150VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC150VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC200VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5+AZD-C+CC200VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC005VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC005VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC010VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC010VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC015VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC015VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC020VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC020VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC025VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC025VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC030VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC030VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC040VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC040VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC050VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC050VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC070VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC070VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC100VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC100VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC150VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC150VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC200VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-A+CC200VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC005VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC005VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC010VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC010VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC015VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC015VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC020VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC020VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC025VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC025VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC030VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC030VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC040VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC040VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC050VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC050VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC070VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC070VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC100VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC100VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC150VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC150VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC200VZFB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM98MC-HP5F+AZD-C+CC200VZRB90mm10N・m50.072°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC