AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC100VZF

Mô tả ngắn: AZ Series AC Input Pulse - Oriental Motor.

Tên thiết bị: AZ Series AC Input Pulse

Xuất xứ: Japan

Tình trạng: Còn hàng

Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

AZ Series AC Input Pulse Input Type

 
Accessory
Control Circuit: Connector for the Main Power Supply and Regeneration Unit(CN4) , I/O Signals Connector(CN5) , Connector for 24 VDC Power-Supply Input/Electromagnetic Brake Connection/Regeneration Unit Thermal Input/Power Cutoff Signal I/O(CN1) , Connector wiring lever
Safety Standards: CE, US
Product NameFrame SizeMaximum Holding TorqueGear RatioResolution Setting: 1000 P/RPower Supply Input Voltage
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC005VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC005VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC010VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC010VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC015VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC015VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC020VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC020VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC025VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC025VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC030VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC030VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC040VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC040VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC050VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC050VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC070VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC070VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC100VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC100VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC150VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC150VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC200VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-A+CC200VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC005VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC005VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC010VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC010VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC015VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC015VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC020VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC020VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC025VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC025VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC030VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC030VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC040VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC040VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC050VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC050VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC070VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC070VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC100VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC100VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC150VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC150VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC200VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10DA+AZD-C+CC200VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC005VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC005VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC010VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC010VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC015VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC015VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC020VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC020VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC025VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC025VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC030VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC030VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC040VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC040VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC050VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC050VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC070VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC070VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC100VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC100VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC150VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC150VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC200VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-A+CC200VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC005VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC005VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC010VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC010VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC015VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC015VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC020VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC020VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC025VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC025VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC030VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC030VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC040VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC040VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC050VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC050VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC070VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC070VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC100VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC100VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC150VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC150VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC200VZF42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC10UA+AZD-C+CC200VZR42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC005VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC005VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC010VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC010VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC015VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC015VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC020VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC020VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC025VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC025VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC030VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC030VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC040VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC040VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC050VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC050VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC070VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC070VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC100VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC100VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC150VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC150VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC200VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-A+CC200VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC005VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC005VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC010VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC010VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC015VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC015VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC020VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC020VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC025VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC025VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC030VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC030VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC040VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC040VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC050VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC050VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC070VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC070VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC100VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC100VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC150VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC150VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC200VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20DA+AZD-C+CC200VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC005VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC005VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC010VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC010VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC015VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC015VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC020VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC020VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC025VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC025VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC030VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC030VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC040VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC040VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC050VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC050VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC070VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC070VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC100VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC100VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC150VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC150VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC200VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-A+CC200VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC005VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC005VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC010VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC010VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC015VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC015VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC020VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC020VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC025VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC025VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC030VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC030VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC040VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC040VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC050VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC050VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC070VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC070VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC100VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC100VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC150VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC150VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC200VZF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC20UA+AZD-C+CC200VZR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC005VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC005VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC010VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC010VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC015VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC015VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC020VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC020VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC025VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC025VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC030VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC030VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC040VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC040VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC050VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC050VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC070VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC070VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC100VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC100VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC150VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC150VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC200VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-A+CC200VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC005VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC005VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC010VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC010VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC015VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC015VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC020VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC020VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC025VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC025VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC030VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC030VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC040VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC040VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC050VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC050VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC070VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC070VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC100VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC100VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC150VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC150VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC200VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30DA+AZD-C+CC200VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC005VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC005VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC010VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC010VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC015VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC015VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC020VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC020VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC025VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC025VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC030VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC030VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC040VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC040VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC050VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC050VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC070VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC070VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC100VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC100VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC150VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC150VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC200VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-A+CC200VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC005VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC005VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC010VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC010VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC015VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC015VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC020VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC020VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC025VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC025VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC030VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC030VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC040VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC040VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC050VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC050VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC070VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC070VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC100VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC100VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC150VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC150VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC200VZF42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC30UA+AZD-C+CC200VZR42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC005VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC005VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC010VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC010VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC015VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC015VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC020VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC020VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC025VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC025VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC030VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC030VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC040VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC040VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC050VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC050VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC070VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC070VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC100VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC100VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC150VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC150VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC200VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-A+CC200VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC005VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC005VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC010VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC010VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC015VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC015VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC020VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC020VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC025VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC025VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC030VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC030VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC040VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC040VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC050VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC050VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC070VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC070VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC100VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC100VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC150VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC150VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC200VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2DA+AZD-C+CC200VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC005VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC005VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC010VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC010VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC015VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC015VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC020VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC020VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC025VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC025VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC030VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC030VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC040VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC040VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC050VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC050VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC070VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC070VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC100VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC100VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC150VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC150VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC200VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-A+CC200VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC005VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC005VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC010VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC010VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC015VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC015VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC020VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC020VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC025VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC025VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC030VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC030VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC040VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC040VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC050VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC050VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC070VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC070VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC100VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC100VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC150VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC150VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC200VZF42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46AC-FC7.2UA+AZD-C+CC200VZR42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC005VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC005VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC010VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC010VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC015VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC015VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC020VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC020VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC025VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC025VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC030VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC030VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC040VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC040VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC050VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC050VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC070VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC070VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC100VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC100VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC150VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC150VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC200VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-A+CC200VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC005VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC005VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC010VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC010VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC015VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC015VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC020VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC020VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC025VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC025VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC030VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC030VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC040VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC040VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC050VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC050VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC070VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC070VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC100VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC100VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC150VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC150VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC200VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10DA+AZD-C+CC200VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC005VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC005VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC010VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC010VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC015VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC015VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC020VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC020VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC025VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC025VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC030VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC030VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC040VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC040VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC050VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC050VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC070VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC070VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC100VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC100VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC150VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC150VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC200VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-A+CC200VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC005VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC005VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC010VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC010VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC015VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC015VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC020VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC020VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC025VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC025VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC030VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC030VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC040VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC040VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC050VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC050VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC070VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC070VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC100VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC100VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC150VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC150VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC200VZFB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC10UA+AZD-C+CC200VZRB42mm1N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC005VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC005VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC010VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC010VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC015VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC015VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC020VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC020VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC025VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC025VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC030VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC030VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC040VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC040VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC050VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC050VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC070VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC070VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC100VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC100VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC150VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC150VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC200VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-A+CC200VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC005VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC005VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC010VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC010VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC015VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC015VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC020VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC020VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC025VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC025VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC030VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC030VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC040VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC040VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC050VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC050VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC070VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC070VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC100VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC100VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC150VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC150VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC200VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20DA+AZD-C+CC200VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC005VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC005VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC010VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC010VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC015VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC015VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC020VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC020VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC025VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC025VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC030VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC030VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC040VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC040VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC050VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC050VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC070VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC070VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC100VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC100VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC150VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC150VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC200VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-A+CC200VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC005VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC005VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC010VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC010VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC015VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC015VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC020VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC020VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC025VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC025VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC030VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC030VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC040VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC040VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC050VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC050VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC070VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC070VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC100VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC100VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC150VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC150VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC200VZFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC20UA+AZD-C+CC200VZRB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC005VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC005VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC010VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC010VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC015VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC015VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC020VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC020VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC025VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC025VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC030VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC030VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC040VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC040VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC050VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC050VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC070VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC070VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC100VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC100VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC150VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC150VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC200VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-A+CC200VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC005VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC005VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC010VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC010VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC015VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC015VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC020VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC020VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC025VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC025VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC030VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC030VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC040VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC040VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC050VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC050VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC070VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC070VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC100VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC100VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC150VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC150VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC200VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30DA+AZD-C+CC200VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC005VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC005VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC010VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC010VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC015VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC015VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC020VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC020VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC025VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC025VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC030VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC030VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC040VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC040VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC050VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC050VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC070VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC070VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC100VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC100VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC150VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC150VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC200VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-A+CC200VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC005VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC005VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC010VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC010VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC015VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC015VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC020VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC020VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC025VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC025VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC030VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC030VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC040VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC040VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC050VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC050VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC070VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC070VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC100VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC100VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC150VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC150VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC200VZFB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC30UA+AZD-C+CC200VZRB42mm3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC005VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC005VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC010VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC010VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC015VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC015VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC020VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC020VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC025VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC025VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC030VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC030VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC040VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC040VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC050VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC050VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC070VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC070VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC100VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC100VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC150VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC150VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC200VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-A+CC200VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC005VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC005VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC010VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC010VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC015VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC015VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC020VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC020VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC025VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC025VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC030VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC030VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC040VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC040VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC050VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC050VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC070VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC070VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC100VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC100VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC150VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC150VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC200VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2DA+AZD-C+CC200VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC005VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC005VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC010VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC010VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC015VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC015VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC020VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC020VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC025VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC025VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC030VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC030VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC040VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC040VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC050VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC050VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC070VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC070VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC100VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC100VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC150VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC150VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC200VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-A+CC200VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC005VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC005VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC010VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC010VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC015VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC015VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC020VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC020VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC025VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC025VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC030VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC030VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC040VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC040VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC050VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC050VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC070VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC070VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC100VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC100VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC150VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC150VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC200VZFB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM46MC-FC7.2UA+AZD-C+CC200VZRB42mm0.7N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC005VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC005VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC010VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC010VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC015VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC015VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC020VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC020VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC025VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC025VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC030VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC030VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC040VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC040VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC050VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC050VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC070VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC070VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC100VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC100VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC150VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC150VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC200VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-A+CC200VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC005VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC005VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC010VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC010VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC015VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC015VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC020VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC020VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC025VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC025VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC030VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC030VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC040VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC040VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC050VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC050VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC070VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC070VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC100VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC100VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC150VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC150VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC200VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10DA+AZD-C+CC200VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC005VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC005VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC010VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC010VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC015VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC015VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC020VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC020VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC025VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC025VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC030VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC030VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC040VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC040VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC050VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC050VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC070VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC070VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC100VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC100VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC150VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC150VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC200VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-A+CC200VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC005VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC005VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC010VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC010VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC015VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC015VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC020VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC020VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC025VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC025VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC030VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC030VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC040VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC040VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC050VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC050VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC070VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC070VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC100VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC100VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC150VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC150VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC200VZF60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC10UA+AZD-C+CC200VZR60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC005VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC005VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC010VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC010VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC015VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC015VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC020VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC020VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC025VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC025VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC030VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC030VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC040VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC040VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC050VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC050VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC070VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC070VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC100VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC100VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC150VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC150VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC200VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-A+CC200VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC005VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC005VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC010VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC010VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC015VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC015VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC020VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC020VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC025VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC025VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC030VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC030VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC040VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC040VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC050VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC050VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC070VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC070VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC100VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC100VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC150VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC150VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC200VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20DA+AZD-C+CC200VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC005VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC005VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC010VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC010VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC015VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC015VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC020VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC020VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC025VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC025VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC030VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC030VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC040VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC040VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC050VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC050VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC070VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC070VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC100VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC100VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC150VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC150VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC200VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-A+CC200VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC005VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC005VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC010VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC010VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC015VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC015VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC020VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC020VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC025VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC025VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC030VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC030VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC040VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC040VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC050VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC050VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC070VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC070VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC100VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC100VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC150VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC150VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC200VZF60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC20UA+AZD-C+CC200VZR60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC005VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC005VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC010VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC010VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC015VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC015VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC020VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC020VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC025VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC025VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC030VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC030VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC040VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC040VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC050VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC050VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC070VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC070VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC100VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC100VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC150VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC150VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC200VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-A+CC200VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC005VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC005VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC010VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC010VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC015VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC015VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC020VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC020VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC025VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC025VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC030VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC030VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC040VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC040VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC050VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC050VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC070VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC070VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC100VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC100VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC150VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC150VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC200VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30DA+AZD-C+CC200VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC005VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC005VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC010VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC010VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC015VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC015VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC020VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC020VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC025VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC025VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC030VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC030VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC040VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC040VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC050VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC050VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC070VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC070VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC100VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC100VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC150VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC150VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC200VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-A+CC200VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC005VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC005VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC010VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC010VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC015VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC015VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC020VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC020VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC025VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC025VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC030VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC030VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC040VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC040VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC050VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC050VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC070VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC070VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC100VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC100VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC150VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC150VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC200VZF60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC30UA+AZD-C+CC200VZR60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC005VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC005VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC010VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC010VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC015VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC015VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC020VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC020VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC025VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC025VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC030VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC030VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC040VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC040VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC050VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC050VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC070VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC070VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC100VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC100VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC150VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC150VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC200VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-A+CC200VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC005VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC005VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC010VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC010VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC015VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC015VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC020VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC020VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC025VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC025VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC030VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC030VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC040VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC040VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC050VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC050VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC070VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC070VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC100VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC100VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC150VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC150VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC200VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2DA+AZD-C+CC200VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC005VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC005VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC010VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC010VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC015VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC015VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC020VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC020VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC025VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC025VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC030VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC030VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC040VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC040VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC050VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC050VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC070VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC070VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC100VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC100VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC150VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC150VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC200VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-A+CC200VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC005VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC005VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC010VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC010VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC015VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC015VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC020VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC020VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC025VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC025VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC030VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC030VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC040VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC040VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC050VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC050VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC070VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC070VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC100VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC100VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC150VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC150VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC200VZF60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66AC-FC7.2UA+AZD-C+CC200VZR60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC005VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC005VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC010VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC010VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC015VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC015VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC020VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC020VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC025VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC025VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC030VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC030VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC040VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC040VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC050VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC050VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC070VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC070VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC100VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC100VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC150VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC150VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC200VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-A+CC200VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC005VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC005VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC010VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC010VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC015VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC015VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC020VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC020VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC025VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC025VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC030VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC030VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC040VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC040VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC050VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC050VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC070VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC070VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC100VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC100VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC150VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC150VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC200VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10DA+AZD-C+CC200VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC005VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC005VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC010VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC010VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC015VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC015VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC020VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC020VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC025VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC025VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC030VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC030VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC040VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC040VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC050VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC050VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC070VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC070VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC100VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC100VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC150VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC150VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC200VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-A+CC200VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC005VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC005VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC010VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC010VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC015VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC015VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC020VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC020VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC025VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC025VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC030VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC030VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC040VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC040VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC050VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC050VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC070VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC070VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC100VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC100VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC150VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC150VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC200VZFB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC10UA+AZD-C+CC200VZRB60mm3.5N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC005VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC005VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC010VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC010VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC015VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC015VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC020VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC020VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC025VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC025VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC030VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC030VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC040VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC040VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC050VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC050VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC070VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC070VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC100VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC100VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC150VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC150VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC200VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-A+CC200VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC005VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC005VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC010VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC010VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC015VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC015VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC020VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC020VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC025VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC025VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC030VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC030VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC040VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC040VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC050VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC050VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC070VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC070VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC100VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC100VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC150VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC150VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC200VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20DA+AZD-C+CC200VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC005VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC005VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC010VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC010VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC015VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC015VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC020VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC020VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC025VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC025VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC030VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC030VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC040VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC040VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC050VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC050VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC070VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC070VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC100VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC100VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC150VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC150VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC200VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-A+CC200VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC005VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC005VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC010VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC010VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC015VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC015VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC020VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC020VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC025VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC025VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC030VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC030VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC040VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC040VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC050VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC050VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC070VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC070VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC100VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC100VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC150VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC150VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC200VZFB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC20UA+AZD-C+CC200VZRB60mm7N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC005VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC005VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC010VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC010VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC015VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC015VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC020VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC020VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC025VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC025VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC030VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC030VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC040VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC040VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC050VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC050VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC070VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC070VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC100VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC100VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC150VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC150VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC200VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-A+CC200VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC005VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC005VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC010VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC010VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC015VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC015VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC020VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC020VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC025VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC025VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC030VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC030VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC040VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC040VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC050VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC050VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC070VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC070VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC100VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC100VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC150VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC150VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC200VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30DA+AZD-C+CC200VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC005VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC005VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC010VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC010VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC015VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC015VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC020VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC020VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC025VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC025VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC030VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC030VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC040VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC040VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC050VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC050VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC070VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC070VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC100VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC100VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC150VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC150VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC200VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-A+CC200VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC005VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC005VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC010VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC010VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC015VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC015VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC020VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC020VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC025VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC025VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC030VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC030VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC040VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC040VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC050VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC050VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC070VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC070VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC100VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC100VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC150VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC150VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC200VZFB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC30UA+AZD-C+CC200VZRB60mm10.5N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC005VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC005VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC010VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC010VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC015VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC015VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC020VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC020VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC025VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC025VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC030VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC030VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC040VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC040VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC050VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC050VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC070VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC070VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC100VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC100VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC150VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC150VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC200VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-A+CC200VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC005VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC005VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC010VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC010VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC015VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC015VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC020VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC020VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC025VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC025VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC030VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC030VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC040VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC040VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC050VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC050VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC070VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC070VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC100VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC100VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC150VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC150VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC200VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2DA+AZD-C+CC200VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC005VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC005VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC010VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC010VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC015VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC015VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC020VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC020VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC025VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC025VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC030VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC030VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC040VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC040VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC050VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC050VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC070VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC070VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC100VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC100VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC150VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC150VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC200VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-A+CC200VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC005VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC005VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC010VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC010VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC015VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC015VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC020VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC020VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC025VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC025VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC030VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC030VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC040VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC040VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC050VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC050VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC070VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC070VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC100VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC100VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC150VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC150VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC200VZFB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
AZM66MC-FC7.2UA+AZD-C+CC200VZRB60mm2.5N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC