ARM98AC-H50 ARD-CD CC030VARB

Tên thiết bị: AR Series AC Built-In Controller

Xuất xứ: Japan

Tình trạng: Còn hàng

Phân loại: Old Products
Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

αSTEP AR Series FLEX AC Power Supply Input Built-In Controller Type

Accessory
Motor: Operating Manual
Control Circuit: Connector for 24 VDC Power Supply Input/Regeneration Resistor Thermal Input/Electromagnetic Brake Connection Terminals(CN1), Connector for Regeneration Resistor Input/Main Power Supply Input Terminals(CN3), Sensor Signal Connector(CN5), Input Signal Connector(CN8), Output Signal Connector(CN9), Connector Wiring Lever
Safety Standards US CE
Product NameFrame SizeMaximum Holding TorqueGear RatioResolution Setting: 1000 P/RPower Supply Input Voltage
ARM46AC-H100+ARD-AD42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC005VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC005VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC010VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC010VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC015VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC015VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC020VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC020VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC025VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC025VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC030VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC030VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC040VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC040VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC050VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC050VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC070VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC070VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC100VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC100VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC150VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC150VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC200VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC200VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC300VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-AD+CC300VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC005VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC005VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC010VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC010VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC015VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC015VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC020VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC020VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC025VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC025VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC030VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC030VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC040VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC040VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC050VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC050VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC070VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC070VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC100VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC100VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC150VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC150VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC200VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC200VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC300VAF42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H100+ARD-CD+CC300VAR42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC005VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC005VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC010VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC010VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC015VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC015VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC020VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC020VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC025VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC025VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC030VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC030VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC040VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC040VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC050VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC050VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC070VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC070VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC100VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC100VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC150VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC150VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC200VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC200VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC300VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-AD+CC300VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC005VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC005VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC010VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC010VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC015VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC015VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC020VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC020VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC025VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC025VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC030VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC030VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC040VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC040VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC050VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC050VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC070VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC070VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC100VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC100VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC150VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC150VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC200VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC200VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC300VAF42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46AC-H50+ARD-CD+CC300VAR42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC005VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC005VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC010VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC010VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC015VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC015VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC020VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC020VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC025VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC025VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC030VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC030VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC040VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC040VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC050VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC050VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC070VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC070VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC100VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC100VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC150VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC150VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC200VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC200VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC300VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-AD+CC300VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC005VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC005VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC010VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC010VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC015VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC015VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC020VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC020VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC025VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC025VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC030VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC030VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC040VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC040VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC050VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC050VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC070VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC070VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC100VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC100VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC150VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC150VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC200VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC200VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC300VAFB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H100+ARD-CD+CC300VARB42 mm5 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC005VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC005VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC010VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC010VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC015VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC015VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC020VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC020VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC025VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC025VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC030VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC030VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC040VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC040VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC050VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC050VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC070VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC070VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC100VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC100VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC150VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC150VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC200VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC200VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC300VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-AD+CC300VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC005VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC005VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC010VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC010VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC015VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC015VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC020VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC020VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC025VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC025VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC030VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC030VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC040VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC040VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC050VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC050VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC070VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC070VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC100VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC100VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC150VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC150VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC200VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC200VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC300VAFB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM46MC-H50+ARD-CD+CC300VARB42 mm3.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC005VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC005VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC010VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC010VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC015VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC015VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC020VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC020VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC025VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC025VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC030VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC030VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC040VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC040VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC050VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC050VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC070VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC070VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC100VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC100VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC150VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC150VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC200VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC200VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC300VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-AD+CC300VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC005VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC005VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC010VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC010VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC015VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC015VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC020VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC020VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC025VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC025VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC030VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC030VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC040VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC040VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC050VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC050VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC070VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC070VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC100VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC100VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC150VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC150VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC200VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC200VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC300VAF60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H100+ARD-CD+CC300VAR60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC005VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC005VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC010VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC010VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC015VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC015VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC020VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC020VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC025VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC025VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC030VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC030VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC040VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC040VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC050VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC050VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC070VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC070VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC100VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC100VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC150VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC150VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC200VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC200VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC300VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-AD+CC300VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC005VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC005VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC010VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC010VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC015VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC015VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC020VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC020VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC025VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC025VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC030VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC030VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC040VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC040VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC050VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC050VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC070VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC070VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC100VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC100VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC150VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC150VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC200VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC200VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC300VAF60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66AC-H50+ARD-CD+CC300VAR60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC005VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC005VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC010VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC010VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC015VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC015VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC020VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC020VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC025VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC025VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC030VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC030VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC040VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC040VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC050VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC050VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC070VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC070VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC100VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC100VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC150VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC150VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC200VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC200VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC300VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-AD+CC300VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC005VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC005VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC010VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC010VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC015VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC015VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC020VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC020VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC025VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC025VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC030VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC030VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC040VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC040VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC050VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC050VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC070VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC070VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC100VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC100VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC150VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC150VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC200VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC200VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC300VAFB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H100+ARD-CD+CC300VARB60 mm8 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC005VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC005VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC010VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC010VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC015VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC015VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC020VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC020VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC025VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC025VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC030VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC030VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC040VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC040VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC050VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC050VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC070VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC070VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC100VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC100VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC150VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC150VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC200VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC200VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC300VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-AD+CC300VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC005VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC005VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC010VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC010VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC015VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC015VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC020VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC020VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC025VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC025VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC030VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC030VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC040VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC040VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC050VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC050VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC070VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC070VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC100VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC100VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC150VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC150VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC200VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC200VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC300VAFB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM66MC-H50+ARD-CD+CC300VARB60 mm5.5 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC005VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC005VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC010VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC010VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC015VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC015VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC020VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC020VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC025VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC025VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC030VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC030VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC040VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC040VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC050VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC050VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC070VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC070VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC100VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC100VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC150VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC150VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC200VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC200VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC300VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-AD+CC300VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC005VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC005VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC010VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC010VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC015VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC015VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC020VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC020VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC025VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC025VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC030VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC030VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC040VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC040VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC050VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC050VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC070VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC070VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC100VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC100VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC150VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC150VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC200VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC200VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC300VAF90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H100+ARD-CD+CC300VAR90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC005VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC005VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC010VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC010VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC015VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC015VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC020VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC020VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC025VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC025VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC030VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC030VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC040VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC040VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC050VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC050VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC070VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC070VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC100VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC100VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC150VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC150VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC200VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC200VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC300VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-AD+CC300VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC005VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC005VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC010VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC010VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC015VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC015VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC020VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC020VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC025VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC025VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC030VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC030VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC040VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC040VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC050VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC050VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC070VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC070VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC100VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC100VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC150VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC150VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC200VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC200VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC300VAF90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98AC-H50+ARD-CD+CC300VAR90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC005VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC005VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC010VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC010VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC015VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC015VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC020VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC020VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC025VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC025VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC030VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC030VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC040VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC040VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC050VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC050VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC070VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC070VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC100VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC100VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC150VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC150VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC200VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC200VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC300VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-AD+CC300VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC005VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC005VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC010VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC010VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC015VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC015VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC020VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC020VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC025VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC025VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC030VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC030VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC040VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC040VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC050VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC050VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC070VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC070VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC100VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC100VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC150VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC150VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC200VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC200VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC300VAFB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H100+ARD-CD+CC300VARB90 mm37 N·m1000.0036 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC005VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC005VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC010VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC010VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC015VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC015VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC020VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC020VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC025VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC025VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC030VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC030VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC040VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC040VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC050VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC050VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC070VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC070VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC100VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC100VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC150VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC150VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC200VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC200VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC300VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-AD+CC300VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 100-120 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC005VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC005VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC010VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC010VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC015VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC015VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC020VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC020VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC025VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC025VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC030VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC030VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC040VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC040VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC050VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC050VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC070VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC070VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC100VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC100VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC150VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC150VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC200VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC200VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC300VAFB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC
ARM98MC-H50+ARD-CD+CC300VARB90 mm25 N·m500.0072 º/PulseSingle-Phase 200-240 VAC