ARM46AC-T10 ARM46MC CC030VAF

Tên thiết bị: AR Series AC Input Pulse

Xuất xứ: Japan

Tình trạng: Còn hàng

Phân loại: Old Products
Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

αSTEP AR Series AC Power Supply Input Pulse Input Type: ARM46AC-T10+ARD-A+CC020VAF

Accessory
Motor: Operating Manual
Control Circuit: Connector for 24 VDC Power Supply Input/Regeneration Resistor Thermal Input/Electromagnetic Brake Connection Terminals(CN1), Connector for Regeneration Resistor Input/Main Power Supply Input Terminals(CN3), Sensor Signal Connector(CN5), Input Signal Connector(CN8), Output Signal Connector(CN9), Connector Wiring Lever
Safety Standards US CE
Product NameFrame SizeMaximum Holding TorqueGear RatioResolution Setting: 1000 P/RPower Supply Input Voltage
ARM46AC-T10+ARD-A+CC005VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC005VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC010VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC010VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC015VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC015VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC020VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC020VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC025VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC025VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC030VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC030VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC040VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC040VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC050VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC050VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC070VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC070VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC100VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC100VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC150VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC150VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC200VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-A+CC200VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC005VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC005VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC010VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC010VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC015VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC015VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC020VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC020VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC025VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC025VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC030VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC030VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC040VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC040VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC050VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC050VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC070VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC070VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC100VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC100VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC150VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC150VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC200VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10+ARD-C+CC200VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC005VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC005VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC010VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC010VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC015VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC015VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC020VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC020VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC025VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC025VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC030VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC030VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC040VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC040VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC050VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC050VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC070VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC070VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC100VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC100VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC150VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC150VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC200VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-A+CC200VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC005VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC005VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC010VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC010VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC015VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC015VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC020VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC020VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC025VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC025VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC030VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC030VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC040VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC040VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC050VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC050VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC070VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC070VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC100VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC100VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC150VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC150VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC200VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10L+ARD-C+CC200VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC005VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC005VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC010VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC010VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC015VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC015VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC020VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC020VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC025VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC025VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC030VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC030VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC040VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC040VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC050VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC050VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC070VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC070VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC100VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC100VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC150VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC150VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC200VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-A+CC200VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC005VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC005VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC010VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC010VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC015VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC015VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC020VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC020VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC025VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC025VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC030VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC030VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC040VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC040VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC050VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC050VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC070VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC070VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC100VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC100VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC150VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC150VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC200VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10R+ARD-C+CC200VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC005VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC005VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC010VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC010VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC015VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC015VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC020VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC020VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC025VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC025VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC030VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC030VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC040VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC040VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC050VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC050VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC070VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC070VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC100VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC100VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC150VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC150VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC200VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-A+CC200VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC005VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC005VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC010VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC010VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC015VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC015VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC020VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC020VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC025VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC025VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC030VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC030VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC040VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC040VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC050VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC050VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC070VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC070VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC100VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC100VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC150VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC150VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC200VAF42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T10U+ARD-C+CC200VAR42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC005VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC005VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC010VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC010VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC015VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC015VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC020VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC020VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC025VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC025VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC030VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC030VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC040VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC040VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC050VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC050VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC070VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC070VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC100VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC100VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC150VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC150VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC200VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-A+CC200VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC005VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC005VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC010VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC010VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC015VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC015VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC020VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC020VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC025VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC025VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC030VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC030VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC040VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC040VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC050VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC050VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC070VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC070VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC100VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC100VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC150VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC150VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC200VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20+ARD-C+CC200VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC005VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC005VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC010VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC010VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC015VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC015VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC020VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC020VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC025VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC025VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC030VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC030VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC040VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC040VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC050VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC050VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC070VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC070VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC100VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC100VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC150VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC150VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC200VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-A+CC200VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC005VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC005VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC010VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC010VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC015VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC015VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC020VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC020VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC025VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC025VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC030VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC030VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC040VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC040VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC050VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC050VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC070VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC070VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC100VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC100VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC150VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC150VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC200VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20L+ARD-C+CC200VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC005VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC005VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC010VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC010VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC015VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC015VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC020VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC020VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC025VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC025VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC030VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC030VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC040VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC040VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC050VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC050VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC070VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC070VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC100VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC100VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC150VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC150VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC200VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-A+CC200VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC005VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC005VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC010VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC010VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC015VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC015VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC020VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC020VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC025VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC025VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC030VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC030VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC040VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC040VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC050VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC050VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC070VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC070VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC100VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC100VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC150VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC150VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC200VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20R+ARD-C+CC200VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC005VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC005VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC010VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC010VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC015VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC015VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC020VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC020VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC025VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC025VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC030VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC030VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC040VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC040VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC050VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC050VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC070VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC070VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC100VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC100VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC150VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC150VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC200VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-A+CC200VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC005VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC005VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC010VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC010VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC015VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC015VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC020VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC020VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC025VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC025VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC030VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC030VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC040VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC040VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC050VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC050VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC070VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC070VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC100VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC100VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC150VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC150VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC200VAF42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T20U+ARD-C+CC200VAR42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC005VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC005VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC010VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC010VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC015VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC015VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC020VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC020VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC025VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC025VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC030VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC030VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC040VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC040VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC050VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC050VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC070VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC070VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC100VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC100VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC150VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC150VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC200VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-A+CC200VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC005VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC005VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC010VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC010VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC015VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC015VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC020VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC020VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC025VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC025VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC030VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC030VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC040VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC040VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC050VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC050VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC070VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC070VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC100VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC100VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC150VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC150VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC200VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6+ARD-C+CC200VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC005VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC005VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC010VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC010VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC015VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC015VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC020VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC020VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC025VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC025VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC030VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC030VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC040VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC040VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC050VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC050VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC070VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC070VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC100VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC100VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC150VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC150VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC200VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-A+CC200VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC005VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC005VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC010VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC010VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC015VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC015VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC020VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC020VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC025VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC025VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC030VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC030VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC040VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC040VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC050VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC050VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC070VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC070VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC100VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC100VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC150VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC150VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC200VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6L+ARD-C+CC200VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC005VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC005VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC010VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC010VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC015VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC015VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC020VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC020VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC025VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC025VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC030VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC030VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC040VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC040VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC050VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC050VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC070VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC070VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC100VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC100VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC150VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC150VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC200VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-A+CC200VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC005VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC005VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC010VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC010VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC015VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC015VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC020VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC020VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC025VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC025VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC030VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC030VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC040VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC040VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC050VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC050VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC070VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC070VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC100VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC100VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC150VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC150VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC200VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6R+ARD-C+CC200VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC005VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC005VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC010VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC010VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC015VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC015VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC020VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC020VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC025VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC025VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC030VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC030VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC040VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC040VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC050VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC050VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC070VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC070VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC100VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC100VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC150VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC150VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC200VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-A+CC200VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC005VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC005VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC010VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC010VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC015VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC015VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC020VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC020VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC025VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC025VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC030VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC030VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC040VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC040VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC050VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC050VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC070VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC070VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC100VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC100VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC150VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC150VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC200VAF42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T3.6U+ARD-C+CC200VAR42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC005VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC005VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC010VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC010VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC015VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC015VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC020VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC020VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC025VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC025VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC030VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC030VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC040VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC040VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC050VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC050VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC070VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC070VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC100VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC100VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC150VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC150VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC200VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-A+CC200VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC005VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC005VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC010VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC010VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC015VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC015VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC020VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC020VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC025VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC025VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC030VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC030VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC040VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC040VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC050VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC050VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC070VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC070VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC100VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC100VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC150VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC150VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC200VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30+ARD-C+CC200VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC005VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC005VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC010VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC010VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC015VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC015VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC020VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC020VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC025VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC025VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC030VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC030VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC040VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC040VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC050VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC050VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC070VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC070VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC100VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC100VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC150VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC150VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC200VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-A+CC200VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC005VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC005VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC010VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC010VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC015VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC015VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC020VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC020VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC025VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC025VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC030VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC030VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC040VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC040VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC050VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC050VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC070VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC070VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC100VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC100VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC150VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC150VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC200VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30L+ARD-C+CC200VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC005VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC005VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC010VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC010VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC015VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC015VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC020VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC020VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC025VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC025VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC030VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC030VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC040VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC040VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC050VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC050VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC070VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC070VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC100VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC100VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC150VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC150VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC200VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-A+CC200VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC005VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC005VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC010VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC010VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC015VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC015VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC020VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC020VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC025VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC025VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC030VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC030VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC040VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC040VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC050VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC050VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC070VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC070VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC100VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC100VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC150VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC150VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC200VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30R+ARD-C+CC200VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC005VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC005VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC010VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC010VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC015VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC015VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC020VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC020VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC025VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC025VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC030VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC030VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC040VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC040VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC050VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC050VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC070VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC070VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC100VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC100VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC150VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC150VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC200VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-A+CC200VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC005VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC005VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC010VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC010VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC015VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC015VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC020VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC020VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC025VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC025VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC030VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC030VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC040VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC040VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC050VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC050VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC070VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC070VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC100VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC100VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC150VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC150VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC200VAF42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T30U+ARD-C+CC200VAR42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC005VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC005VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC010VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC010VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC015VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC015VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC020VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC020VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC025VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC025VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC030VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC030VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC040VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC040VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC050VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC050VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC070VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC070VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC100VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC100VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC150VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC150VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC200VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-A+CC200VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC005VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC005VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC010VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC010VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC015VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC015VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC020VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC020VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC025VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC025VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC030VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC030VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC040VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC040VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC050VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC050VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC070VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC070VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC100VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC100VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC150VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC150VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC200VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2+ARD-C+CC200VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC005VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC005VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC010VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC010VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC015VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC015VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC020VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC020VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC025VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC025VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC030VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC030VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC040VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC040VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC050VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC050VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC070VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC070VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC100VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC100VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC150VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC150VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC200VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-A+CC200VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC005VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC005VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC010VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC010VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC015VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC015VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC020VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC020VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC025VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC025VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC030VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC030VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC040VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC040VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC050VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC050VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC070VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC070VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC100VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC100VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC150VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC150VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC200VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2L+ARD-C+CC200VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC005VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC005VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC010VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC010VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC015VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC015VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC020VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC020VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC025VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC025VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC030VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC030VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC040VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC040VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC050VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC050VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC070VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC070VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC100VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC100VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC150VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC150VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC200VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-A+CC200VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC005VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC005VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC010VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC010VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC015VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC015VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC020VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC020VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC025VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC025VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC030VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC030VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC040VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC040VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC050VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC050VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC070VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC070VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC100VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC100VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC150VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC150VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC200VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2R+ARD-C+CC200VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC005VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC005VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC010VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC010VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC015VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC015VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC020VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC020VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC025VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC025VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC030VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC030VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC040VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC040VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC050VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC050VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC070VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC070VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC100VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC100VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC150VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC150VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC200VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-A+CC200VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC005VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC005VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC010VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC010VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC015VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC015VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC020VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC020VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC025VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC025VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC030VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC030VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC040VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC040VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC050VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC050VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC070VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC070VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC100VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC100VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC150VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC150VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC200VAF42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC-T7.2U+ARD-C+CC200VAR42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC005VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC005VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC010VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC010VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC015VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC015VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC020VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC020VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC025VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC025VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC030VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC030VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC040VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC040VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC050VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC050VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC070VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC070VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC100VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC100VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC150VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC150VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC200VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-A+CC200VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC005VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC005VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC010VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC010VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC015VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC015VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC020VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC020VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC025VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC025VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC030VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC030VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC040VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC040VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC050VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC050VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC070VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC070VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC100VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC100VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC150VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC150VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC200VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10+ARD-C+CC200VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC005VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC005VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC010VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC010VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC015VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC015VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC020VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC020VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC025VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC025VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC030VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC030VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC040VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC040VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC050VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC050VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC070VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC070VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC100VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC100VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC150VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC150VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC200VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-A+CC200VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC005VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC005VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC010VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC010VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC015VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC015VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC020VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC020VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC025VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC025VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC030VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC030VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC040VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC040VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC050VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC050VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC070VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC070VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC100VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC100VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC150VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC150VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC200VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10L+ARD-C+CC200VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC005VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC005VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC010VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC010VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC015VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC015VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC020VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC020VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC025VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC025VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC030VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC030VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC040VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC040VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC050VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC050VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC070VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC070VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC100VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC100VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC150VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC150VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC200VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-A+CC200VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC005VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC005VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC010VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC010VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC015VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC015VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC020VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC020VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC025VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC025VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC030VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC030VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC040VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC040VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC050VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC050VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC070VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC070VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC100VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC100VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC150VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC150VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC200VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10R+ARD-C+CC200VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC005VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC005VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC010VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC010VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC015VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC015VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC020VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC020VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC025VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC025VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC030VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC030VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC040VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC040VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC050VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC050VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC070VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC070VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC100VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC100VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC150VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC150VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC200VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-A+CC200VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC005VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC005VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC010VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC010VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC015VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC015VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC020VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC020VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC025VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC025VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC030VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC030VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC040VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC040VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC050VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC050VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC070VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC070VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC100VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC100VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC150VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC150VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC200VAFB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T10U+ARD-C+CC200VARB42mm1.7N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC005VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC005VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC010VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC010VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC015VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC015VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC020VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC020VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC025VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC025VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC030VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC030VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC040VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC040VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC050VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC050VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC070VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC070VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC100VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC100VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC150VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC150VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC200VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-A+CC200VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC005VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC005VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC010VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC010VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC015VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC015VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC020VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC020VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC025VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC025VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC030VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC030VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC040VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC040VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC050VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC050VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC070VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC070VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC100VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC100VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC150VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC150VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC200VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20+ARD-C+CC200VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC005VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC005VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC010VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC010VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC015VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC015VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC020VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC020VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC025VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC025VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC030VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC030VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC040VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC040VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC050VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC050VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC070VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC070VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC100VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC100VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC150VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC150VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC200VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-A+CC200VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC005VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC005VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC010VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC010VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC015VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC015VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC020VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC020VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC025VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC025VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC030VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC030VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC040VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC040VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC050VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC050VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC070VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC070VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC100VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC100VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC150VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC150VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC200VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20L+ARD-C+CC200VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC005VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC005VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC010VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC010VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC015VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC015VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC020VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC020VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC025VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC025VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC030VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC030VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC040VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC040VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC050VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC050VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC070VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC070VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC100VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC100VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC150VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC150VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC200VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-A+CC200VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC005VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC005VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC010VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC010VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC015VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC015VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC020VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC020VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC025VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC025VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC030VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC030VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC040VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC040VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC050VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC050VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC070VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC070VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC100VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC100VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC150VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC150VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC200VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20R+ARD-C+CC200VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC005VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC005VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC010VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC010VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC015VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC015VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC020VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC020VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC025VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC025VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC030VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC030VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC040VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC040VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC050VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC050VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC070VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC070VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC100VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC100VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC150VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC150VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC200VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-A+CC200VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC005VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC005VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC010VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC010VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC015VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC015VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC020VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC020VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC025VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC025VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC030VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC030VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC040VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC040VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC050VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC050VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC070VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC070VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC100VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC100VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC150VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC150VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC200VAFB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T20U+ARD-C+CC200VARB42mm2N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC005VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC005VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC010VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC010VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC015VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC015VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC020VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC020VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC025VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC025VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC030VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC030VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC040VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC040VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC050VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC050VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC070VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC070VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC100VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC100VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC150VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC150VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC200VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-A+CC200VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC005VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC005VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC010VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC010VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC015VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC015VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC020VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC020VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC025VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC025VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC030VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC030VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC040VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC040VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC050VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC050VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC070VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC070VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC100VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC100VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC150VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC150VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC200VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6+ARD-C+CC200VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC005VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC005VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC010VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC010VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC015VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC015VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC020VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC020VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC025VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC025VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC030VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC030VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC040VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC040VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC050VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC050VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC070VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC070VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC100VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC100VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC150VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC150VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC200VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-A+CC200VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC005VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC005VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC010VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC010VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC015VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC015VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC020VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC020VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC025VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC025VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC030VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC030VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC040VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC040VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC050VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC050VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC070VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC070VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC100VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC100VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC150VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC150VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC200VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6L+ARD-C+CC200VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC005VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC005VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC010VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC010VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC015VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC015VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC020VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC020VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC025VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC025VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC030VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC030VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC040VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC040VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC050VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC050VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC070VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC070VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC100VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC100VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC150VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC150VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC200VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-A+CC200VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC005VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC005VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC010VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC010VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC015VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC015VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC020VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC020VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC025VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC025VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC030VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC030VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC040VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC040VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC050VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC050VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC070VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC070VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC100VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC100VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC150VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC150VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC200VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6R+ARD-C+CC200VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC005VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC005VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC010VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC010VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC015VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC015VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC020VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC020VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC025VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC025VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC030VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC030VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC040VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC040VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC050VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC050VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC070VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC070VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC100VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC100VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC150VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC150VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC200VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-A+CC200VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC005VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC005VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC010VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC010VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC015VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC015VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC020VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC020VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC025VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC025VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC030VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC030VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC040VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC040VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC050VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC050VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC070VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC070VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC100VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC100VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC150VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC150VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC200VAFB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T3.6U+ARD-C+CC200VARB42mm0.65N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC005VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC005VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC010VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC010VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC015VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC015VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC020VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC020VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC025VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC025VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC030VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC030VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC040VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC040VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC050VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC050VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC070VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC070VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC100VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC100VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC150VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC150VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC200VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-A+CC200VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC005VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC005VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC010VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC010VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC015VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC015VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC020VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC020VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC025VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC025VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC030VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC030VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC040VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC040VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC050VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC050VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC070VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC070VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC100VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC100VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC150VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC150VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC200VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30+ARD-C+CC200VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC005VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC005VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC010VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC010VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC015VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC015VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC020VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC020VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC025VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC025VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC030VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC030VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC040VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC040VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC050VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC050VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC070VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC070VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC100VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC100VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC150VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC150VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC200VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-A+CC200VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC005VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC005VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC010VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC010VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC015VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC015VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC020VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC020VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC025VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC025VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC030VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC030VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC040VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC040VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC050VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC050VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC070VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC070VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC100VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC100VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC150VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC150VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC200VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30L+ARD-C+CC200VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC005VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC005VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC010VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC010VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC015VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC015VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC020VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC020VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC025VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC025VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC030VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC030VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC040VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC040VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC050VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC050VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC070VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC070VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC100VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC100VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC150VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC150VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC200VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-A+CC200VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC005VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC005VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC010VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC010VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC015VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC015VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC020VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC020VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC025VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC025VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC030VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC030VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC040VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC040VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC050VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC050VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC070VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC070VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC100VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC100VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC150VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC150VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC200VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30R+ARD-C+CC200VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC005VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC005VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC010VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC010VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC015VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC015VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC020VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC020VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC025VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC025VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC030VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC030VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC040VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC040VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC050VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC050VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC070VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC070VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC100VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC100VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC150VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC150VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC200VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-A+CC200VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC005VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC005VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC010VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC010VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC015VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC015VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC020VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC020VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC025VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC025VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC030VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC030VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC040VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC040VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC050VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC050VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC070VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC070VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC100VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC100VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC150VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC150VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC200VAFB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T30U+ARD-C+CC200VARB42mm2.3N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC005VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC005VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC010VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC010VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC015VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC015VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC020VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC020VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC025VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC025VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC030VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC030VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC040VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC040VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC050VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC050VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC070VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC070VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC100VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC100VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC150VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC150VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC200VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-A+CC200VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC005VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC005VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC010VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC010VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC015VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC015VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC020VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC020VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC025VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC025VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC030VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC030VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC040VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC040VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC050VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC050VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC070VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC070VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC100VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC100VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC150VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC150VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC200VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2+ARD-C+CC200VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC005VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC005VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC010VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC010VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC015VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC015VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC020VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC020VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC025VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC025VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC030VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC030VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC040VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC040VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC050VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC050VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC070VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC070VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC100VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC100VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC150VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC150VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC200VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-A+CC200VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC005VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC005VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC010VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC010VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC015VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC015VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC020VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC020VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC025VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC025VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC030VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC030VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC040VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC040VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC050VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC050VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC070VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC070VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC100VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC100VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC150VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC150VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC200VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2L+ARD-C+CC200VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC005VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC005VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC010VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC010VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC015VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC015VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC020VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC020VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC025VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC025VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC030VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC030VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC040VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC040VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC050VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC050VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC070VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC070VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC100VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC100VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC150VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC150VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC200VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-A+CC200VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC005VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC005VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC010VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC010VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC015VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC015VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC020VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC020VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC025VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC025VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC030VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC030VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC040VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC040VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC050VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC050VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC070VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC070VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC100VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC100VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC150VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC150VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC200VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2R+ARD-C+CC200VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC005VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC005VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC010VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC010VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC015VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC015VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC020VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC020VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC025VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC025VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC030VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC030VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC040VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC040VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC050VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC050VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC070VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC070VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC100VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC100VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC150VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC150VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC200VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-A+CC200VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC005VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC005VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC010VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC010VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC015VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC015VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC020VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC020VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC025VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC025VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC030VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC030VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC040VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC040VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC050VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC050VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC070VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC070VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC100VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC100VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC150VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC150VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC200VAFB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC-T7.2U+ARD-C+CC200VARB42mm1.2N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC005VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC005VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC010VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC010VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC015VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC015VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC020VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC020VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC025VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC025VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC030VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC030VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC040VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC040VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC050VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC050VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC070VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC070VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC100VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC100VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC150VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC150VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC200VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-A+CC200VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC005VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC005VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC010VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC010VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC015VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC015VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC020VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC020VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC025VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC025VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC030VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC030VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC040VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC040VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC050VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC050VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC070VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC070VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC100VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC100VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC150VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC150VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC200VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10+ARD-C+CC200VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC005VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC005VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC010VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC010VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC015VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC015VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC020VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC020VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC025VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC025VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC030VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC030VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC040VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC040VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC050VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC050VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC070VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC070VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC100VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC100VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC150VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC150VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC200VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-A+CC200VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC005VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC005VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC010VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC010VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC015VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC015VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC020VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC020VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC025VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC025VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC030VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC030VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC040VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC040VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC050VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC050VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC070VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC070VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC100VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC100VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC150VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC150VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC200VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10L+ARD-C+CC200VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC005VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC005VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC010VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC010VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC015VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC015VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC020VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC020VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC025VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC025VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC030VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC030VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC040VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC040VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC050VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC050VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC070VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC070VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC100VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC100VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC150VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC150VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC200VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-A+CC200VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC005VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC005VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC010VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC010VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC015VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC015VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC020VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC020VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC025VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC025VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC030VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC030VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC040VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC040VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC050VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC050VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC070VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC070VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC100VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC100VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC150VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC150VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC200VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10R+ARD-C+CC200VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC005VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC005VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC010VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC010VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC015VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC015VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC020VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC020VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC025VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC025VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC030VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC030VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC040VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC040VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC050VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC050VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC070VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC070VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC100VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC100VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC150VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC150VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC200VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-A+CC200VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC005VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC005VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC010VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC010VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC015VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC015VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC020VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC020VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC025VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC025VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC030VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC030VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC040VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC040VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC050VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC050VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC070VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC070VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC100VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC100VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC150VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC150VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC200VAF60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T10U+ARD-C+CC200VAR60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC005VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC005VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC010VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC010VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC015VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC015VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC020VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC020VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC025VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC025VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC030VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC030VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC040VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC040VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC050VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC050VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC070VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC070VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC100VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC100VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC150VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC150VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC200VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-A+CC200VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC005VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC005VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC010VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC010VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC015VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC015VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC020VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC020VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC025VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC025VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC030VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC030VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC040VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC040VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC050VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC050VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC070VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC070VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC100VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC100VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC150VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC150VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC200VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20+ARD-C+CC200VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC005VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC005VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC010VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC010VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC015VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC015VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC020VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC020VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC025VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC025VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC030VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC030VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC040VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC040VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC050VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC050VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC070VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC070VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC100VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC100VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC150VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC150VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC200VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-A+CC200VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC005VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC005VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC010VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC010VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC015VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC015VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC020VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC020VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC025VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC025VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC030VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC030VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC040VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC040VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC050VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC050VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC070VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC070VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC100VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC100VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC150VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC150VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC200VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20L+ARD-C+CC200VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC005VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC005VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC010VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC010VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC015VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC015VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC020VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC020VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC025VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC025VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC030VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC030VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC040VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC040VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC050VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC050VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC070VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC070VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC100VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC100VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC150VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC150VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC200VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-A+CC200VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC005VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC005VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC010VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC010VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC015VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC015VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC020VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC020VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC025VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC025VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC030VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC030VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC040VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC040VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC050VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC050VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC070VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC070VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC100VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC100VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC150VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC150VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC200VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20R+ARD-C+CC200VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC005VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC005VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC010VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC010VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC015VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC015VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC020VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC020VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC025VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC025VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC030VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC030VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC040VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC040VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC050VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC050VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC070VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC070VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC100VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC100VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC150VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC150VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC200VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-A+CC200VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC005VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC005VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC010VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC010VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC015VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC015VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC020VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC020VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC025VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC025VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC030VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC030VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC040VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC040VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC050VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC050VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC070VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC070VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC100VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC100VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC150VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC150VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC200VAF60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T20U+ARD-C+CC200VAR60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC005VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC005VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC010VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC010VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC015VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC015VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC020VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC020VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC025VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC025VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC030VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC030VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC040VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC040VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC050VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC050VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC070VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC070VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC100VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC100VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC150VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC150VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC200VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-A+CC200VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC005VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC005VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC010VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC010VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC015VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC015VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC020VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC020VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC025VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC025VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC030VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC030VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC040VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC040VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC050VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC050VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC070VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC070VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC100VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC100VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC150VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC150VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC200VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6+ARD-C+CC200VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC005VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC005VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC010VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC010VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC015VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC015VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC020VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC020VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC025VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC025VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC030VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC030VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC040VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC040VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC050VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC050VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC070VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC070VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC100VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC100VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC150VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC150VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC200VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-A+CC200VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC005VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC005VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC010VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC010VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC015VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC015VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC020VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC020VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC025VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC025VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC030VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC030VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC040VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC040VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC050VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC050VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC070VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC070VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC100VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC100VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC150VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC150VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC200VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6L+ARD-C+CC200VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC005VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC005VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC010VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC010VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC015VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC015VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC020VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC020VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC025VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC025VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC030VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC030VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC040VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC040VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC050VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC050VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC070VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC070VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC100VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC100VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC150VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC150VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC200VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-A+CC200VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC005VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC005VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC010VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC010VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC015VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC015VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC020VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC020VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC025VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC025VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC030VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC030VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC040VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC040VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC050VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC050VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC070VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC070VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC100VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC100VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC150VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC150VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC200VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6R+ARD-C+CC200VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC005VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC005VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC010VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC010VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC015VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC015VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC020VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC020VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC025VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC025VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC030VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC030VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC040VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC040VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC050VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC050VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC070VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC070VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC100VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC100VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC150VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC150VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC200VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-A+CC200VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC005VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC005VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC010VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC010VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC015VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC015VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC020VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC020VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC025VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC025VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC030VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC030VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC040VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC040VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC050VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC050VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC070VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC070VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC100VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC100VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC150VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC150VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC200VAF60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T3.6U+ARD-C+CC200VAR60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC005VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC005VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC010VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC010VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC015VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC015VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC020VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC020VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC025VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC025VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC030VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC030VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC040VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC040VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC050VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC050VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC070VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC070VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC100VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC100VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC150VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC150VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC200VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-A+CC200VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC005VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC005VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC010VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC010VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC015VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC015VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC020VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC020VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC025VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC025VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC030VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC030VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC040VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC040VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC050VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC050VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC070VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC070VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC100VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC100VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC150VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC150VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC200VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30+ARD-C+CC200VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC005VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC005VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC010VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC010VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC015VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC015VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC020VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC020VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC025VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC025VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC030VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC030VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC040VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC040VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC050VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC050VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC070VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC070VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC100VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC100VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC150VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC150VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC200VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-A+CC200VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC005VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC005VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC010VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC010VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC015VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC015VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC020VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC020VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC025VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC025VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC030VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC030VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC040VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC040VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC050VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC050VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC070VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC070VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC100VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC100VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC150VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC150VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC200VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30L+ARD-C+CC200VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC005VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC005VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC010VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC010VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC015VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC015VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC020VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC020VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC025VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC025VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC030VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC030VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC040VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC040VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC050VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC050VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC070VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC070VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC100VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC100VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC150VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC150VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC200VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-A+CC200VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC005VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC005VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC010VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC010VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC015VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC015VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC020VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC020VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC025VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC025VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC030VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC030VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC040VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC040VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC050VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC050VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC070VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC070VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC100VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC100VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC150VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC150VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC200VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30R+ARD-C+CC200VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC005VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC005VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC010VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC010VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC015VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC015VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC020VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC020VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC025VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC025VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC030VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC030VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC040VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC040VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC050VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC050VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC070VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC070VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC100VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC100VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC150VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC150VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC200VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-A+CC200VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC005VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC005VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC010VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC010VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC015VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC015VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC020VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC020VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC025VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC025VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC030VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC030VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC040VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC040VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC050VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC050VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC070VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC070VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC100VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC100VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC150VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC150VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC200VAF60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T30U+ARD-C+CC200VAR60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC005VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC005VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC010VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC010VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC015VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC015VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC020VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC020VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC025VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC025VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC030VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC030VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC040VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC040VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC050VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC050VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC070VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC070VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC100VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC100VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC150VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC150VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC200VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-A+CC200VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC005VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC005VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC010VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC010VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC015VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC015VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC020VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC020VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC025VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC025VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC030VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC030VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC040VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC040VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC050VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC050VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC070VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC070VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC100VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC100VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC150VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC150VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC200VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2+ARD-C+CC200VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC005VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC005VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC010VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC010VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC015VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC015VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC020VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC020VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC025VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC025VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC030VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC030VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC040VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC040VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC050VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC050VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC070VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC070VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC100VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC100VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC150VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC150VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC200VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-A+CC200VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC005VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC005VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC010VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC010VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC015VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC015VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC020VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC020VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC025VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC025VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC030VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC030VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC040VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC040VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC050VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC050VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC070VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC070VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC100VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC100VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC150VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC150VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC200VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2L+ARD-C+CC200VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC005VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC005VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC010VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC010VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC015VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC015VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC020VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC020VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC025VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC025VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC030VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC030VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC040VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC040VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC050VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC050VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC070VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC070VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC100VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC100VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC150VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC150VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC200VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-A+CC200VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC005VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC005VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC010VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC010VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC015VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC015VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC020VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC020VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC025VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC025VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC030VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC030VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC040VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC040VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC050VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC050VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC070VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC070VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC100VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC100VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC150VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC150VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC200VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2R+ARD-C+CC200VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC005VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC005VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC010VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC010VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC015VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC015VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC020VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC020VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC025VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC025VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC030VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC030VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC040VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC040VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC050VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC050VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC070VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC070VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC100VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC100VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC150VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC150VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC200VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-A+CC200VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC005VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC005VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC010VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC010VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC015VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC015VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC020VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC020VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC025VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC025VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC030VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC030VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC040VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC040VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC050VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC050VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC070VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC070VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC100VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC100VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC150VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC150VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC200VAF60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC-T7.2U+ARD-C+CC200VAR60mm3N・m7.20.05°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC005VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC005VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC010VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC010VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC015VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC015VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC020VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC020VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC025VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC025VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC030VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC030VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC040VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC040VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC050VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC050VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC070VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC070VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC100VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC100VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC150VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC150VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC200VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-A+CC200VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC005VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC005VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC010VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC010VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC015VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC015VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC020VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC020VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC025VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC025VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC030VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC030VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC040VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC040VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC050VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC050VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC070VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC070VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC100VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC100VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC150VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC150VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC200VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10+ARD-C+CC200VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC005VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC005VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC010VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC010VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC015VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC015VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC020VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC020VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC025VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC025VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC030VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC030VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC040VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC040VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC050VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC050VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC070VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC070VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC100VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC100VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC150VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC150VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC200VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-A+CC200VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC005VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC005VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC010VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC010VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC015VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC015VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC020VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC020VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC025VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC025VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC030VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC030VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC040VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC040VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC050VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC050VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC070VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC070VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC100VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC100VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC150VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC150VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC200VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10L+ARD-C+CC200VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC005VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC005VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC010VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC010VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC015VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC015VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC020VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC020VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC025VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC025VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC030VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC030VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC040VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC040VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC050VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC050VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC070VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC070VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC100VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC100VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC150VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC150VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC200VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-A+CC200VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC005VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC005VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC010VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC010VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC015VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC015VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC020VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC020VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC025VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC025VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC030VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC030VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC040VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC040VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC050VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC050VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC070VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC070VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC100VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC100VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC150VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC150VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC200VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10R+ARD-C+CC200VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC005VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC005VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC010VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC010VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC015VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC015VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC020VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC020VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC025VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC025VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC030VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC030VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC040VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC040VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC050VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC050VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC070VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC070VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC100VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC100VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC150VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC150VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC200VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-A+CC200VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC005VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC005VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC010VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC010VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC015VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC015VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC020VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC020VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC025VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC025VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC030VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC030VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC040VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC040VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC050VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC050VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC070VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC070VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC100VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC100VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC150VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC150VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC200VAFB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T10U+ARD-C+CC200VARB60mm4N・m100.036°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC005VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC005VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC010VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC010VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC015VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC015VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC020VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC020VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC025VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC025VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC030VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC030VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC040VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC040VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC050VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC050VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC070VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC070VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC100VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC100VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC150VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC150VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC200VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-A+CC200VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC005VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC005VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC010VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC010VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC015VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC015VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC020VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC020VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC025VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC025VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC030VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC030VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC040VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC040VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC050VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC050VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC070VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC070VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC100VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC100VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC150VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC150VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC200VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20+ARD-C+CC200VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC005VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC005VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC010VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC010VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC015VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC015VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC020VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC020VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC025VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC025VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC030VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC030VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC040VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC040VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC050VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC050VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC070VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC070VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC100VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC100VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC150VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC150VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC200VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-A+CC200VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC005VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC005VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC010VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC010VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC015VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC015VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC020VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC020VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC025VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC025VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC030VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC030VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC040VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC040VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC050VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC050VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC070VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC070VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC100VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC100VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC150VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC150VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC200VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20L+ARD-C+CC200VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC005VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC005VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC010VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC010VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC015VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC015VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC020VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC020VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC025VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC025VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC030VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC030VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC040VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC040VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC050VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC050VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC070VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC070VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC100VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC100VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC150VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC150VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC200VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-A+CC200VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC005VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC005VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC010VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC010VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC015VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC015VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC020VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC020VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC025VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC025VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC030VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC030VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC040VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC040VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC050VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC050VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC070VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC070VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC100VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC100VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC150VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC150VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC200VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20R+ARD-C+CC200VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC005VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC005VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC010VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC010VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC015VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC015VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC020VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC020VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC025VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC025VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC030VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC030VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC040VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC040VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC050VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC050VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC070VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC070VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC100VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC100VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC150VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC150VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC200VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-A+CC200VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC005VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC005VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC010VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC010VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC015VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC015VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC020VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC020VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC025VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC025VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC030VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC030VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC040VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC040VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC050VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC050VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC070VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC070VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC100VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC100VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC150VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC150VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC200VAFB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T20U+ARD-C+CC200VARB60mm5N・m200.018°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC005VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC005VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC010VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC010VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC015VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC015VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC020VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC020VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC025VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC025VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC030VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC030VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC040VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC040VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC050VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC050VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC070VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC070VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC100VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC100VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC150VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC150VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC200VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-A+CC200VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC005VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC005VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC010VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC010VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC015VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC015VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC020VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC020VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC025VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC025VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC030VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC030VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC040VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC040VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC050VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC050VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC070VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC070VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC100VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC100VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC150VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC150VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC200VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6+ARD-C+CC200VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC005VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC005VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC010VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC010VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC015VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC015VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC020VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC020VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC025VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC025VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC030VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC030VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC040VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC040VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC050VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC050VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC070VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC070VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC100VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC100VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC150VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC150VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC200VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-A+CC200VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC005VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC005VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC010VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC010VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC015VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC015VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC020VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC020VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC025VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC025VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC030VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC030VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC040VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC040VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC050VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC050VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC070VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC070VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC100VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC100VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC150VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC150VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC200VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6L+ARD-C+CC200VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC005VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC005VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC010VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC010VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC015VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC015VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC020VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC020VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC025VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC025VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC030VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC030VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC040VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC040VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC050VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC050VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC070VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC070VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC100VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC100VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC150VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC150VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC200VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-A+CC200VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC005VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC005VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC010VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC010VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC015VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC015VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC020VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC020VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC025VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC025VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC030VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC030VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC040VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC040VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC050VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC050VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC070VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC070VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC100VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC100VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC150VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC150VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC200VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6R+ARD-C+CC200VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC005VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC005VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC010VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC010VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC015VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC015VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC020VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC020VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC025VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC025VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC030VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC030VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC040VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC040VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC050VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC050VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC070VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC070VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC100VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC100VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC150VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC150VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC200VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-A+CC200VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC005VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC005VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC010VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC010VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC015VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC015VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC020VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC020VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC025VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC025VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC030VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC030VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC040VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC040VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC050VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC050VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC070VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC070VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC100VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC100VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC150VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC150VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC200VAFB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T3.6U+ARD-C+CC200VARB60mm1.8N・m3.60.1°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC005VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC005VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC010VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC010VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC015VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC015VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC020VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC020VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC025VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC025VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC030VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC030VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC040VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC040VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC050VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC050VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC070VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC070VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC100VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC100VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC150VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC150VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC200VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-A+CC200VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC005VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC005VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC010VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC010VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC015VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC015VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC020VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC020VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC025VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC025VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC030VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC030VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC040VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC040VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC050VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC050VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC070VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC070VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC100VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC100VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC150VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC150VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC200VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30+ARD-C+CC200VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC005VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC005VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC010VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC010VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC015VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC015VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC020VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC020VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC025VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC025VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC030VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC030VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC040VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC040VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC050VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC050VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC070VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC070VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC100VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC100VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC150VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC150VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC200VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-A+CC200VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC005VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC005VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC010VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC010VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC015VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC015VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC020VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC020VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC025VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC025VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC030VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC030VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC040VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC040VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC050VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC050VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC070VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC070VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC100VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC100VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC150VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC150VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC200VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30L+ARD-C+CC200VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC005VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC005VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC010VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC010VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC015VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC015VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC020VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC020VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC025VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC025VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC030VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC030VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC040VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC040VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC050VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC050VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC070VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC070VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC100VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC100VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC150VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC150VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC200VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-A+CC200VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC005VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC005VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC010VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC010VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC015VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC015VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC020VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC020VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC025VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC025VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC030VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC030VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC040VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC040VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC050VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC050VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC070VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC070VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC100VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC100VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC150VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC150VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC200VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30R+ARD-C+CC200VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC005VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC005VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC010VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC010VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC015VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC015VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC020VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC020VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC025VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC025VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC030VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC030VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC040VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC040VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC050VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC050VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC070VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC070VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC100VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC100VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC150VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC150VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC200VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-A+CC200VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC005VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC005VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC010VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC010VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC015VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC015VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC020VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC020VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC025VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC025VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC030VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC030VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC040VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC040VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC050VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC050VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC070VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC070VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC100VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC100VARB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC150VAFB60mm6N・m300.012°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC-T30U+ARD-C+CC150VARB60mm6N・m300.012°/Pul