ARM46A0C ARM46AC ARM46MC

Tên thiết bị: AR Series AC Input Pulse

Xuất xứ: Japan

Tình trạng: Còn hàng

Phân loại: Old Products
Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

αSTEP AR Series AC Power Supply Input Pulse Input Type

Accessory
Motor: Operating Manual
Control Circuit: Connector for 24 VDC Power Supply Input/Regeneration Resistor Thermal Input/Electromagnetic Brake Connection Terminals(CN1), Connector for Regeneration Resistor Input/Main Power Supply Input Terminals(CN3), Sensor Signal Connector(CN5), Input Signal Connector(CN8), Output Signal Connector(CN9), Connector Wiring Lever
Safety Standards US CE
Frame SizeFrame SizeMaximum Holding TorqueResolution Setting: 1000 P/RPower Supply Input Voltage
ARM46A0C+ARD-A+CC005VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC005VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC010VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC010VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC015VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC015VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC020VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC020VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC025VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC025VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC030VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC030VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC040VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC040VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC050VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC050VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC070VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC070VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC100VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC100VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC150VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC150VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC200VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-A+CC200VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC005VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC005VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC010VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC010VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC015VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC015VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC020VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC020VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC025VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC025VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC030VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC030VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC040VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC040VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC050VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC050VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC070VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC070VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC100VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC100VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC150VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC150VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC200VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46A0C+ARD-C+CC200VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-A+CC005VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC005VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC010VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC010VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC015VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC015VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC020VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC020VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC025VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC025VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC030VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC030VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC040VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC040VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC050VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC050VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC070VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC070VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC100VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC100VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC150VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC150VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC200VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-A+CC200VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46AC+ARD-C+CC005VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC005VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC010VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC010VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC015VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC015VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC020VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC020VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC025VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC025VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC030VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC030VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC040VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC040VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC050VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC050VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC070VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC070VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC100VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC100VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC150VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC150VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC200VAF42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46AC+ARD-C+CC200VAR42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC005VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC005VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC010VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC010VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC015VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC015VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC020VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC020VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC025VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC025VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC030VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC030VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC040VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC040VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC050VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC050VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC070VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC070VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC100VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC100VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC150VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC150VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC200VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-A+CC200VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC005VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC005VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC010VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC010VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC015VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC015VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC020VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC020VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC025VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC025VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC030VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC030VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC040VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC040VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC050VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC050VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC070VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC070VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC100VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC100VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC150VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC150VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC200VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46M0C+ARD-C+CC200VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-A+CC005VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC005VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC010VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC010VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC015VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC015VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC020VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC020VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC025VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC025VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC030VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC030VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC040VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC040VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC050VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC050VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC070VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC070VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC100VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC100VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC150VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC150VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC200VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-A+CC200VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM46MC+ARD-C+CC005VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC005VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC010VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC010VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC015VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC015VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC020VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC020VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC025VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC025VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC030VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC030VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC040VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC040VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC050VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC050VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC070VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC070VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC100VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC100VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC150VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC150VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC200VAFB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM46MC+ARD-C+CC200VARB42mm0.3N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC005VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC005VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC010VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC010VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC015VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC015VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC020VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC020VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC025VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC025VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC030VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC030VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC040VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC040VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC050VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC050VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC070VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC070VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC100VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC100VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC150VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC150VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC200VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-A+CC200VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC005VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC005VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC010VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC010VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC015VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC015VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC020VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC020VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC025VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC025VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC030VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC030VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC040VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC040VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC050VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC050VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC070VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC070VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC100VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC100VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC150VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC150VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC200VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A0C+ARD-C+CC200VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC005VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC005VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC010VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC010VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC015VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC015VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC020VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC020VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC025VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC025VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC030VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC030VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC040VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC040VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC050VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC050VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC070VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC070VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC100VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC100VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC150VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC150VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC200VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-A+CC200VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC005VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC005VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC010VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC010VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC015VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC015VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC020VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC020VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC025VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC025VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC030VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC030VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC040VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC040VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC050VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC050VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC070VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC070VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC100VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC100VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC150VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC150VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC200VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48A1C+ARD-C+CC200VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-A+CC005VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC005VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC010VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC010VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC015VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC015VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC020VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC020VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC025VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC025VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC030VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC030VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC040VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC040VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC050VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC050VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC070VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC070VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC100VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC100VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC150VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC150VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC200VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-A+CC200VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM48AC+ARD-C+CC005VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC005VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC010VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC010VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC015VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC015VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC020VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC020VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC025VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC025VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC030VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC030VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC040VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC040VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC050VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC050VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC070VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC070VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC100VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC100VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC150VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC150VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC200VAF42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM48AC+ARD-C+CC200VAR42mm0.77N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC005VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC005VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC010VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC010VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC015VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC015VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC020VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC020VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC025VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC025VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC030VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC030VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC040VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC040VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC050VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC050VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC070VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC070VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC100VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC100VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC150VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC150VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC200VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-A+CC200VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC005VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC005VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC010VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC010VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC015VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC015VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC020VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC020VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC025VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC025VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC030VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC030VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC040VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC040VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC050VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC050VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC070VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC070VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC100VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC100VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC150VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC150VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC200VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A0C+ARD-C+CC200VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC005VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC005VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC010VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC010VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC015VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC015VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC020VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC020VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC025VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC025VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC030VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC030VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC040VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC040VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC050VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC050VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC070VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC070VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC100VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC100VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC150VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC150VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC200VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-A+CC200VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC005VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC005VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC010VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC010VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC015VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC015VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC020VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC020VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC025VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC025VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC030VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC030VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC040VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC040VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC050VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC050VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC070VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC070VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC100VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC100VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC150VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC150VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC200VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66A1C+ARD-C+CC200VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-A+CC005VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC005VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC010VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC010VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC015VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC015VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC020VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC020VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC025VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC025VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC030VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC030VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC040VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC040VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC050VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC050VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC070VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC070VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC100VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC100VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC150VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC150VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC200VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-A+CC200VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66AC+ARD-C+CC005VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC005VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC010VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC010VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC015VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC015VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC020VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC020VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC025VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC025VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC030VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC030VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC040VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC040VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC050VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC050VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC070VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC070VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC100VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC100VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC150VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC150VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC200VAF60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66AC+ARD-C+CC200VAR60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC005VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC005VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC010VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC010VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC015VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC015VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC020VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC020VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC025VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC025VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC030VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC030VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC040VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC040VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC050VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC050VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC070VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC070VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC100VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC100VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC150VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC150VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC200VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-A+CC200VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC005VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC005VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC010VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC010VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC015VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC015VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC020VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC020VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC025VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC025VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC030VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC030VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC040VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC040VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC050VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC050VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC070VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC070VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC100VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC100VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC150VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC150VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC200VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M0C+ARD-C+CC200VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC005VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC005VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC010VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC010VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC015VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC015VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC020VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC020VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC025VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC025VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC030VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC030VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC040VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC040VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC050VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC050VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC070VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC070VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC100VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC100VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC150VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC150VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC200VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-A+CC200VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC005VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC005VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC010VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC010VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC015VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC015VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC020VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC020VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC025VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC025VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC030VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC030VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC040VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC040VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC050VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC050VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC070VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC070VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC100VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC100VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC150VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC150VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC200VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66M1C+ARD-C+CC200VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-A+CC005VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC005VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC010VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC010VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC015VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC015VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC020VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC020VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC025VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC025VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC030VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC030VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC040VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC040VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC050VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC050VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC070VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC070VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC100VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC100VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC150VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC150VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC200VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-A+CC200VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM66MC+ARD-C+CC005VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC005VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC010VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC010VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC015VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC015VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC020VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC020VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC025VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC025VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC030VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC030VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC040VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC040VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC050VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC050VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC070VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC070VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC100VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC100VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC150VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC150VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC200VAFB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM66MC+ARD-C+CC200VARB60mm1.2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC005VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC005VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC010VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC010VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC015VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC015VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC020VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC020VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC025VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC025VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC030VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC030VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC040VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC040VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC050VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC050VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC070VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC070VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC100VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC100VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC150VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC150VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC200VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-A+CC200VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC005VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC005VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC010VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC010VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC015VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC015VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC020VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC020VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC025VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC025VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC030VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC030VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC040VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC040VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC050VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC050VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC070VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC070VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC100VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC100VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC150VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC150VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC200VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A0C+ARD-C+CC200VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC005VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC005VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC010VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC010VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC015VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC015VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC020VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC020VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC025VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC025VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC030VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC030VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC040VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC040VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC050VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC050VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC070VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC070VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC100VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC100VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC150VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC150VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC200VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-A+CC200VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC005VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC005VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC010VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC010VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC015VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC015VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC020VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC020VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC025VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC025VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC030VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC030VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC040VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC040VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC050VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC050VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC070VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC070VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC100VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC100VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC150VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC150VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC200VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69A1C+ARD-C+CC200VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-A+CC005VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC005VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC010VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC010VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC015VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC015VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC020VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC020VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC025VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC025VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC030VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC030VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC040VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC040VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC050VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC050VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC070VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC070VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC100VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC100VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC150VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC150VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC200VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-A+CC200VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69AC+ARD-C+CC005VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC005VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC010VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC010VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC015VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC015VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC020VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC020VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC025VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC025VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC030VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC030VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC040VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC040VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC050VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC050VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC070VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC070VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC100VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC100VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC150VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC150VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC200VAF60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69AC+ARD-C+CC200VAR60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC005VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC005VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC010VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC010VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC015VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC015VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC020VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC020VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC025VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC025VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC030VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC030VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC040VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC040VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC050VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC050VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC070VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC070VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC100VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC100VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC150VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC150VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC200VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-A+CC200VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC005VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC005VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC010VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC010VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC015VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC015VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC020VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC020VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC025VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC025VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC030VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC030VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC040VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC040VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC050VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC050VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC070VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC070VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC100VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC100VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC150VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC150VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC200VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M0C+ARD-C+CC200VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC005VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC005VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC010VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC010VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC015VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC015VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC020VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC020VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC025VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC025VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC030VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC030VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC040VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC040VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC050VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC050VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC070VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC070VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC100VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC100VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC150VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC150VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC200VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-A+CC200VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC005VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC005VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC010VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC010VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC015VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC015VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC020VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC020VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC025VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC025VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC030VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC030VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC040VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC040VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC050VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC050VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC070VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC070VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC100VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC100VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC150VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC150VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC200VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69M1C+ARD-C+CC200VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-A+CC005VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC005VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC010VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC010VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC015VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC015VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC020VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC020VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC025VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC025VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC030VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC030VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC040VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC040VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC050VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC050VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC070VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC070VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC100VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC100VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC150VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC150VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC200VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-A+CC200VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM69MC+ARD-C+CC005VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC005VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC010VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC010VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC015VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC015VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC020VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC020VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC025VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC025VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC030VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC030VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC040VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC040VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC050VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC050VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC070VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC070VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC100VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC100VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC150VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC150VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC200VAFB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM69MC+ARD-C+CC200VARB60mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC005VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC005VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC010VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC010VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC015VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC015VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC020VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC020VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC025VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC025VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC030VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC030VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC040VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC040VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC050VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC050VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC070VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC070VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC100VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC100VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC150VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC150VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC200VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-A+CC200VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC005VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC005VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC010VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC010VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC015VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC015VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC020VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC020VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC025VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC025VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC030VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC030VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC040VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC040VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC050VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC050VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC070VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC070VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC100VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC100VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC150VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC150VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC200VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A0C+ARD-C+CC200VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC005VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC005VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC010VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC010VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC015VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC015VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC020VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC020VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC025VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC025VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC030VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC030VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC040VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC040VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC050VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC050VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC070VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC070VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC100VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC100VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC150VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC150VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC200VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-A+CC200VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC005VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC005VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC010VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC010VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC015VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC015VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC020VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC020VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC025VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC025VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC030VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC030VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC040VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC040VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC050VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC050VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC070VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC070VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC100VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC100VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC150VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC150VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC200VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911A1C+ARD-C+CC200VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-A+CC005VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC005VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC010VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC010VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC015VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC015VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC020VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC020VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC025VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC025VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC030VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC030VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC040VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC040VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC050VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC050VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC070VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC070VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC100VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC100VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC150VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC150VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC200VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-A+CC200VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM911AC+ARD-C+CC005VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC005VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC010VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC010VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC015VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC015VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC020VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC020VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC025VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC025VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC030VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC030VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC040VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC040VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC050VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC050VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC070VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC070VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC100VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC100VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC150VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC150VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC200VAF85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM911AC+ARD-C+CC200VAR85mm4N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC005VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC005VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC010VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC010VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC015VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC015VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC020VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC020VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC025VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC025VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC030VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC030VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC040VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC040VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC050VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC050VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC070VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC070VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC100VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC100VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC150VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC150VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC200VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-A+CC200VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC005VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC005VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC010VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC010VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC015VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC015VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC020VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC020VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC025VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC025VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC030VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC030VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC040VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC040VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC050VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC050VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC070VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC070VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC100VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC100VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC150VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC150VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC200VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A0C+ARD-C+CC200VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC005VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC005VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC010VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC010VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC015VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC015VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC020VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC020VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC025VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC025VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC030VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC030VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC040VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC040VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC050VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC050VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC070VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC070VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC100VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC100VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC150VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC150VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC200VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-A+CC200VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC005VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC005VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC010VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC010VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC015VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC015VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC020VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC020VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC025VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC025VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC030VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC030VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC040VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC040VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC050VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC050VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC070VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC070VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC100VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC100VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC150VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC150VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC200VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98A1C+ARD-C+CC200VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-A+CC005VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC005VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC010VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC010VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC015VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC015VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC020VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC020VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC025VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC025VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC030VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC030VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC040VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC040VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC050VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC050VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC070VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC070VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC100VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC100VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC150VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC150VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC200VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-A+CC200VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98AC+ARD-C+CC005VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC005VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC010VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC010VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC015VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC015VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC020VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC020VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC025VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC025VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC030VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC030VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC040VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC040VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC050VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC050VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC070VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC070VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC100VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC100VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC150VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC150VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC200VAF85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98AC+ARD-C+CC200VAR85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC005VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC005VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC010VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC010VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC015VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC015VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC020VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC020VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC025VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC025VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC030VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC030VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC040VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC040VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC050VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC050VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC070VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC070VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC100VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC100VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC150VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC150VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC200VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-A+CC200VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC005VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC005VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC010VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC010VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC015VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC015VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC020VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC020VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC025VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC025VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC030VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC030VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC040VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC040VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC050VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC050VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC070VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC070VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC100VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC100VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC150VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC150VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC200VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M0C+ARD-C+CC200VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC005VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC005VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC010VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC010VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC015VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC015VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC020VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC020VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC025VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC025VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC030VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC030VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC040VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC040VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC050VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC050VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC070VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC070VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC100VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC100VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC150VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC150VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC200VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-A+CC200VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC005VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC005VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC010VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC010VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC015VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC015VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC020VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC020VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC025VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC025VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC030VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC030VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC040VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC040VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC050VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC050VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC070VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC070VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC100VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC100VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC150VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC150VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC200VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98M1C+ARD-C+CC200VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-A+CC005VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC005VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC010VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC010VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC015VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC015VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC020VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC020VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC025VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC025VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC030VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC030VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC040VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC040VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC050VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC050VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC070VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC070VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC100VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC100VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC150VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC150VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC200VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-A+CC200VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase 100-120VAC
ARM98MC+ARD-C+CC005VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC005VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC010VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC010VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC015VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC015VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC020VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC020VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC025VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC025VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC030VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC030VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC040VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC040VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC050VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC050VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC070VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC070VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC100VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC100VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC150VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC150VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC200VAFB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC
ARM98MC+ARD-C+CC200VARB85mm2N・m0.36°/PulseSingle-Phase/Three-Phase 200-240VAC