A-RYUNG PUMP MACHINERY COOLANT PUMP ACP-100F

Tên thiết bị: Coolant pump

Xuất xứ: Korea

Tình trạng: Còn hàng

Phân loại: Aryung Pump
Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

Công ty Đại Phú Cát (DPC Việt Nam) là nhà phân phối của hãng - A-RYUNG MACHINERY của Hàn Quốc với mức giá tốt nhất tại thị trường Việt Nam cho những dòng sản phẩm : Coolant Pump

 

Sau đây là list sản phẩm :

ACP-60FACRK 2-90/9
ACP-100FACRK 2-110/11
ACP-180FACRK 2-130/13
ACP-250FACRK 2-150/15
ACP-400FACRK 2-180/18
ACP-180HF 18ACRK 2-220/22
ACP-180HF 25ACRK 2-260/26
ACP-250HF 18ACRK 4-20/2
ACP-250HF 25ACRK 4-30/3
ACP-400HF 18ACRK 4-40/4
ACP-400HF 28ACRK 4-50/5
ACP-600HF 18ACRK 4-60/6
ACP-600HF 28ACRK 4-70/7
ACP-750HF 19ACRK 4-80/8
ACP-750HF 25ACRK 4-100/10
ACP-900HF 19ACRK 4-120/12
ACP-900HF 25ACRK 4-140/14
ACP-1100HF 19ACRK 4-160/16
ACP-1100HF 25ACRK 4-190/19
ACP-100FS 120ACRK 4-220/22
ACP-400FS 250ACRK 8-20/1
ACP-180HFS 160ACRK 8-20/2
ACP-250HFS 160ACRK 8-30/3
ACP-420HFS 110ACRK 8-40/4
ACP-420HFS 200ACRK 8-50/5
ACP-400MFACRK 8-60/6
ACP-400MFSACRK 8-80/8
ACP-1100MFACRK 8-100/10
ACP-1100MFSACRK 8-120/12
ACP-1800MFACRK 8-140/14
ACP-1800MFSACRK 8-160/16
ACP-2500MFACRK 8-180/18
ACP-4000MFACRK 8-200/20
ACP-1800BMFACRK 16-20/1
ACP-2500BMFACRK 16-20/2
ACP-4000BMFACRK 16-30/3
ACP-5500BMFACRK 4-190/19
ACP-5500CMFACRK 16-40/4
ACP-7500CMFACRK 16-50/5
ACP-1100HMFS 30ACRK 16-60/6
ACP-1100HMFS 45ACRK 16-70/7
ACP-1800HMFS 60ACRK 16-80/8
ACP-1800HMFS 70ACHK 2-30/1
ACP-2500HMFS 85ACHK 2-30/2
ACP-2500HMFS 100ACHK 2-30/3
ACP-4000HMFS 115ACHK 2-40/4
ACP-4000HMFS 130ACHK 2-50/5
ACP-4000HMFS 145ACHK 2-60/6
ACP-4000HMFD 180VACHK 2-90/6
ACP-4000HMFD 200VACHK 2-100/6
ACP-5500HMFD 200VACHK 2-110/6
ACP-5500HMFD 220VACHK 4-20/1
ACP-5500HMFD 240VACHK 4-20/2
ACP-5500HMFD 260VACHK 4-30/3
ACP-5500HMFD 280VACHK 4-40/4
ACP-4000HMFD 180HACHK 4-50/5
ACP-4000HMFD 200HACHK 4-60/5
ACP-5500HMFD 200HACHK 4-70/5
ACP-5500HMFD 220HACHK 4-80/5
ACP-5500HMFD 240HASPK 2-1/1
ACP-5500HMFD 260HASPK 2-3/3
ACP-5500HMFD 280HASPK 2-5/5
ACPQ-300HSP 200ASPK 2-8/8
ACPQ-400HSP 280ASPK 2-11/11
ACPQ-550HSP 300ASPK 2-15/15
ACP-61AASPK 2-19/19
ACP-101AASPK 2-23/23
ACP-181AASPK 2-19/15
ACP-251AASPK 2-23/15
ACP-401AASPK 4-1/1
ACP-1101AASPK 4-3/3
ACRK 2-20/2ASPK 4-5/5
ACRK 2-30/3ASPK 4-8/8
ACRK 2-40/4ASPK 4-11/11
ACRK 2-50/5ASPK 4-15/15
ACRK 2-60/6ASPK 4-19/19
ACRK 2-70/7ASPK 4-11/10
ACH 2-20ASPK 4-15/10
ACH 2-30ASPK 4-19/10
ACH 2-40ASPK 8-1/1
ACH 2-50ASPK 8-2/2
ACH 2-60ASPK 8-3/3
ACH 4-20ASPK 8-5/5
ACH 4-30ASPK 8-7/7
ACH 4-40ASPK 8-9/9
ASPK 8-12/8ASPK 8-12/12
ASPK 8-15/8ASPK 8-15/15
ASPK 4-15/10ASPK 8-9/8

 

ACP-60FACRK 2-90/9
ACP-100FACRK 2-110/11
ACP-180FACRK 2-130/13
ACP-250FACRK 2-150/15
ACP-400FACRK 2-180/18
ACP-180HF 18ACRK 2-220/22
ACP-180HF 25ACRK 2-260/26
ACP-250HF 18ACRK 4-20/2
ACP-250HF 25ACRK 4-30/3
ACP-400HF 18ACRK 4-40/4
ACP-400HF 28ACRK 4-50/5
ACP-600HF 18ACRK 4-60/6
ACP-600HF 28ACRK 4-70/7
ACP-750HF 19ACRK 4-80/8
ACP-750HF 25ACRK 4-100/10
ACP-900HF 19ACRK 4-120/12
ACP-900HF 25ACRK 4-140/14
ACP-1100HF 19ACRK 4-160/16
ACP-1100HF 25ACRK 4-190/19
ACP-100FS 120ACRK 4-220/22
ACP-400FS 250ACRK 8-20/1
ACP-180HFS 160ACRK 8-20/2
ACP-250HFS 160ACRK 8-30/3
ACP-420HFS 110ACRK 8-40/4
ACP-420HFS 200ACRK 8-50/5
ACP-400MFACRK 8-60/6
ACP-400MFSACRK 8-80/8
ACP-1100MFACRK 8-100/10
ACP-1100MFSACRK 8-120/12
ACP-1800MFACRK 8-140/14
ACP-1800MFSACRK 8-160/16
ACP-2500MFACRK 8-180/18
ACP-4000MFACRK 8-200/20
ACP-1800BMFACRK 16-20/1
ACP-2500BMFACRK 16-20/2
ACP-4000BMFACRK 16-30/3
ACP-5500BMFACRK 4-190/19
ACP-5500CMFACRK 16-40/4
ACP-7500CMFACRK 16-50/5
ACP-1100HMFS 30ACRK 16-60/6
ACP-1100HMFS 45ACRK 16-70/7
ACP-1800HMFS 60ACRK 16-80/8
ACP-1800HMFS 70ACHK 2-30/1
ACP-2500HMFS 85ACHK 2-30/2
ACP-2500HMFS 100ACHK 2-30/3
ACP-4000HMFS 115ACHK 2-40/4
ACP-4000HMFS 130ACHK 2-50/5
ACP-4000HMFS 145ACHK 2-60/6
ACP-4000HMFD 180VACHK 2-90/6
ACP-4000HMFD 200VACHK 2-100/6
ACP-5500HMFD 200VACHK 2-110/6
ACP-5500HMFD 220VACHK 4-20/1
ACP-5500HMFD 240VACHK 4-20/2
ACP-5500HMFD 260VACHK 4-30/3
ACP-5500HMFD 280VACHK 4-40/4
ACP-4000HMFD 180HACHK 4-50/5
ACP-4000HMFD 200HACHK 4-60/5
ACP-5500HMFD 200HACHK 4-70/5
ACP-5500HMFD 220HACHK 4-80/5
ACP-5500HMFD 240HASPK 2-1/1
ACP-5500HMFD 260HASPK 2-3/3
ACP-5500HMFD 280HASPK 2-5/5
ACPQ-300HSP 200ASPK 2-8/8
ACPQ-400HSP 280ASPK 2-11/11
ACPQ-550HSP 300ASPK 2-15/15
ACP-61AASPK 2-19/19
ACP-101AASPK 2-23/23
ACP-181AASPK 2-19/15
ACP-251AASPK 2-23/15
ACP-401AASPK 4-1/1
ACP-1101AASPK 4-3/3
ACRK 2-20/2ASPK 4-5/5
ACRK 2-30/3ASPK 4-8/8
ACRK 2-40/4ASPK 4-11/11
ACRK 2-50/5ASPK 4-15/15
ACRK 2-60/6ASPK 4-19/19
ACRK 2-70/7ASPK 4-11/10
ACH 2-20ASPK 4-15/10
ACH 2-30ASPK 4-19/10
ACH 2-40ASPK 8-1/1
ACH 2-50ASPK 8-2/2
ACH 2-60ASPK 8-3/3
ACH 4-20ASPK 8-5/5
ACH 4-30ASPK 8-7/7
ACH 4-40ASPK 8-9/9
ASPK 8-12/8ASPK 8-12/12
ASPK 8-15/8ASPK 8-15/15
ASPK 4-15/10ASPK 8-9/8