4IK25A-UAT2 4IK25GCT2-150

Tên thiết bị: 4IK25A-UAT2 4IK25GCT2-150

Tình trạng: Còn hàng

Phân loại: Old Products
Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

DPCVIETNAM - ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC ORIENTAL MOTOR TẠI VIỆT NAM

 

 

Production Information: Current product

Component Name:

  • 4IK25GV-GCT2(Motor)
  • 4GV150B(Gearhead)

 

Product NameVoltageSpeedFrame SizeShaft/Gear TypeGear RatioOutput
4IK25A-GCSingle-Phase 220/230VAC1500r/min (50Hz)80mmRound Shaft Type-25W
4IK25A-GCT2Single-Phase 220/230VAC1500r/min (50Hz)80mmRound Shaft Type-25W
4IK25A-UASingle-Phase 110/115VAC1800r/min (60Hz)80mmRound Shaft Type-25W
4IK25A-UAT2Single-Phase 110/115VAC1800r/min (60Hz)80mmRound Shaft Type-25W
4IK25A-UCSingle-Phase 220/230VAC1800r/min (60Hz)80mmRound Shaft Type-25W
4IK25A-UCT2Single-Phase 220/230VAC1800r/min (60Hz)80mmRound Shaft Type-25W
4IK25GC-100Single-Phase 220/230VAC15r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft10025W
4IK25GC-12.5Single-Phase 220/230VAC120r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12.525W
4IK25GC-120Single-Phase 220/230VAC12.5r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12025W
4IK25GC-15Single-Phase 220/230VAC100r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1525W
4IK25GC-150Single-Phase 220/230VAC10r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft15025W
4IK25GC-18Single-Phase 220/230VAC83r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1825W
4IK25GC-180Single-Phase 220/230VAC8.3r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft18025W
4IK25GC-25Single-Phase 220/230VAC60r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft2525W
4IK25GC-250Single-Phase 220/230VAC6r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft25025W
4IK25GC-30Single-Phase 220/230VAC50r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3025W
4IK25GC-300Single-Phase 220/230VAC5r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft30025W
4IK25GC-36Single-Phase 220/230VAC41r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3625W
4IK25GC-360Single-Phase 220/230VAC4.1r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft36025W
4IK25GC-5Single-Phase 220/230VAC300r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft525W
4IK25GC-50Single-Phase 220/230VAC30r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft5025W
4IK25GC-6Single-Phase 220/230VAC250r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft625W
4IK25GC-60Single-Phase 220/230VAC25r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft6025W
4IK25GC-7.5Single-Phase 220/230VAC200r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7.525W
4IK25GC-75Single-Phase 220/230VAC20r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7525W
4IK25GC-9Single-Phase 220/230VAC166r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft925W
4IK25GC-90Single-Phase 220/230VAC16.6r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft9025W
4IK25GCT2-100Single-Phase 220/230VAC15r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft10025W
4IK25GCT2-12.5Single-Phase 220/230VAC120r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12.525W
4IK25GCT2-120Single-Phase 220/230VAC12.5r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12025W
4IK25GCT2-15Single-Phase 220/230VAC100r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1525W
4IK25GCT2-150Single-Phase 220/230VAC10r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft15025W
4IK25GCT2-18Single-Phase 220/230VAC83r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1825W
4IK25GCT2-180Single-Phase 220/230VAC8.3r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft18025W
4IK25GCT2-25Single-Phase 220/230VAC60r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft2525W
4IK25GCT2-250Single-Phase 220/230VAC6r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft25025W
4IK25GCT2-30Single-Phase 220/230VAC50r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3025W
4IK25GCT2-300Single-Phase 220/230VAC5r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft30025W
4IK25GCT2-36Single-Phase 220/230VAC41r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3625W
4IK25GCT2-360Single-Phase 220/230VAC4.1r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft36025W
4IK25GCT2-5Single-Phase 220/230VAC300r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft525W
4IK25GCT2-50Single-Phase 220/230VAC30r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft5025W
4IK25GCT2-6Single-Phase 220/230VAC250r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft625W
4IK25GCT2-60Single-Phase 220/230VAC25r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft6025W
4IK25GCT2-7.5Single-Phase 220/230VAC200r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7.525W
4IK25GCT2-75Single-Phase 220/230VAC20r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7525W
4IK25GCT2-9Single-Phase 220/230VAC166r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft925W
4IK25GCT2-90Single-Phase 220/230VAC16.6r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft9025W
4IK25GV-GCSingle-Phase 220/230VAC-80mmPinion Shaft Type-25W
4IK25GV-GCT2Single-Phase 220/230VAC-80mmPinion Shaft Type-25W
4IK25GV-UASingle-Phase 110/115VAC-80mmPinion Shaft Type-25W
4IK25GV-UAT2Single-Phase 110/115VAC-80mmPinion Shaft Type-25W
4IK25GV-UCSingle-Phase 220/230VAC-80mmPinion Shaft Type-25W
4IK25GV-UCT2Single-Phase 220/230VAC-80mmPinion Shaft Type-25W
4IK25UA-100Single-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft10025W
4IK25UA-12.5Single-Phase 110/115VAC144r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12.525W
4IK25UA-120Single-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12025W
4IK25UA-15Single-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1525W
4IK25UA-150Single-Phase 110/115VAC12r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft15025W
4IK25UA-18Single-Phase 110/115VAC100r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1825W
4IK25UA-180Single-Phase 110/115VAC10r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft18025W
4IK25UA-25Single-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft2525W
Product NameVoltageSpeedFrame SizeShaft/Gear TypeGear RatioOutput
4IK25UA-250Single-Phase 110/115VAC7.2r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft25025W
4IK25UA-30Single-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3025W
4IK25UA-300Single-Phase 110/115VAC6r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft30025W
4IK25UA-36Single-Phase 110/115VAC50r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3625W
4IK25UA-360Single-Phase 110/115VAC5r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft36025W
4IK25UA-5Single-Phase 110/115VAC360r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft525W
4IK25UA-50Single-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft5025W
4IK25UA-6Single-Phase 110/115VAC300r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft625W
4IK25UA-60Single-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft6025W
4IK25UA-7.5Single-Phase 110/115VAC240r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7.525W
4IK25UA-75Single-Phase 110/115VAC24r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7525W
4IK25UA-9Single-Phase 110/115VAC200r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft925W
4IK25UA-90Single-Phase 110/115VAC20r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft9025W
4IK25UAT2-100Single-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft10025W
4IK25UAT2-12.5Single-Phase 110/115VAC144r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12.525W
4IK25UAT2-120Single-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12025W
4IK25UAT2-15Single-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1525W
4IK25UAT2-150Single-Phase 110/115VAC12r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft15025W
4IK25UAT2-18Single-Phase 110/115VAC100r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1825W
4IK25UAT2-180Single-Phase 110/115VAC10r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft18025W
4IK25UAT2-25Single-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft2525W
4IK25UAT2-250Single-Phase 110/115VAC7.2r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft25025W
4IK25UAT2-30Single-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3025W
4IK25UAT2-300Single-Phase 110/115VAC6r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft30025W
4IK25UAT2-36Single-Phase 110/115VAC50r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3625W
4IK25UAT2-360Single-Phase 110/115VAC5r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft36025W
4IK25UAT2-5Single-Phase 110/115VAC360r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft525W
4IK25UAT2-50Single-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft5025W
4IK25UAT2-6Single-Phase 110/115VAC300r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft625W
4IK25UAT2-60Single-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft6025W
4IK25UAT2-7.5Single-Phase 110/115VAC240r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7.525W
4IK25UAT2-75Single-Phase 110/115VAC24r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7525W
4IK25UAT2-9Single-Phase 110/115VAC200r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft925W
4IK25UAT2-90Single-Phase 110/115VAC20r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft9025W
4IK25UC-100Single-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft10025W
4IK25UC-12.5Single-Phase 220/230VAC144r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12.525W
4IK25UC-120Single-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12025W
4IK25UC-15Single-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1525W
4IK25UC-150Single-Phase 220/230VAC12r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft15025W
4IK25UC-18Single-Phase 220/230VAC100r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1825W
4IK25UC-180Single-Phase 220/230VAC10r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft18025W
4IK25UC-25Single-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft2525W
4IK25UC-250Single-Phase 220/230VAC7.2r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft25025W
4IK25UC-30Single-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3025W
4IK25UC-300Single-Phase 220/230VAC6r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft30025W
4IK25UC-36Single-Phase 220/230VAC50r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3625W
4IK25UC-360Single-Phase 220/230VAC5r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft36025W
4IK25UC-5Single-Phase 220/230VAC360r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft525W
4IK25UC-50Single-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft5025W
4IK25UC-6Single-Phase 220/230VAC300r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft625W
4IK25UC-60Single-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft6025W
4IK25UC-7.5Single-Phase 220/230VAC240r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7.525W
4IK25UC-75Single-Phase 220/230VAC24r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7525W
4IK25UC-9Single-Phase 220/230VAC200r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft925W
4IK25UC-90Single-Phase 220/230VAC20r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft9025W
4IK25UCT2-100Single-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft10025W
4IK25UCT2-12.5Single-Phase 220/230VAC144r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12.525W
4IK25UCT2-120Single-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12025W
4IK25UCT2-15Single-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1525W
4IK25UCT2-150Single-Phase 220/230VAC12r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft15025W
4IK25UCT2-18Single-Phase 220/230VAC100r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1825W
4IK25UCT2-180Single-Phase 220/230VAC10r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft18025W
4IK25UCT2-25Single-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft2525W
4IK25UCT2-250Single-Phase 220/230VAC7.2r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft25025W
4IK25UCT2-30Single-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3025W
4IK25UCT2-300Single-Phase 220/230VAC6r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft30025W
4IK25UCT2-36Single-Phase 220/230VAC50r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3625W
4IK25UCT2-360Single-Phase 220/230VAC5r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft36025W
4IK25UCT2-5Single-Phase 220/230VAC360r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft525W
4IK25UCT2-50Single-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft5025W
4IK25UCT2-6Single-Phase 220/230VAC300r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft625W
4IK25UCT2-60Single-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft6025W
4IK25UCT2-7.5Single-Phase 220/230VAC240r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7.525W
4IK25UCT2-75Single-Phase 220/230VAC24r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7525W
4IK25UCT2-9Single-Phase 220/230VAC200r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft925W
4IK25UCT2-90Single-Phase 220/230VAC20r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft9025W

Specifications

Frame Size80mm
Shaft/Gear TypeCombination Type Parallel Shaft
Gear Ratio150
TypeTerminal Box Type
Electromagnetic BrakeWithout
Time RatingContinuous
Output25W
Voltage / Frequency / CurrentSingle-Phase 220VAC / 50Hz / 0.23A
Single-Phase 230VAC / 50Hz / 0.23A
Starting Torque (Motor Shaft)Single-Phase 220VAC / 50Hz / 120mN・m
Single-Phase 230VAC / 50Hz / 130mN・m
Rated Torque / Rated SpeedSingle-Phase 220VAC / 50Hz : 205mN・m / 1200r/min
Single-Phase 230VAC / 50Hz : 205mN・m / 1200r/min
Speed When Gearhead is AttachedSingle-Phase 220VAC / 50Hz: 10r/min
Single-Phase 230VAC / 50Hz: 10r/min
Permissible Torque When Gearhead is AttachedSingle-Phase 220VAC / 50Hz: 16N・m
Single-Phase 230VAC / 50Hz: 16N・m
Permissible Load Inertia J12000 (At Instantaneous Stop : 775) ×10^-4kg・m^2
Capacitance1.8μF
StandardUL、CSA、GB
CE Markingaffixed
Overheat Protection Device Typebuilt-in thermal protector *
Mass: Motor2.75kg
  • * automatic return type
  • ・The speed is calculated by dividing the motor's synchronous speed (50 Hz: 1500 r/min, 60 Hz: 1800 r/min) by the gear ratio.
    The actual speed is 2 to 20% less, depending on the load.
Product NameVoltageSpeedFrame SizeShaft/Gear TypeGear RatioOutput
4IK25A-GCSingle-Phase 220/230VAC1500r/min (50Hz)80mmRound Shaft Type-25W
4IK25A-GCT2Single-Phase 220/230VAC1500r/min (50Hz)80mmRound Shaft Type-25W
4IK25A-UASingle-Phase 110/115VAC1800r/min (60Hz)80mmRound Shaft Type-25W
4IK25A-UAT2Single-Phase 110/115VAC1800r/min (60Hz)80mmRound Shaft Type-25W
4IK25A-UCSingle-Phase 220/230VAC1800r/min (60Hz)80mmRound Shaft Type-25W
4IK25A-UCT2Single-Phase 220/230VAC1800r/min (60Hz)80mmRound Shaft Type-25W
4IK25GC-100Single-Phase 220/230VAC15r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft10025W
4IK25GC-12.5Single-Phase 220/230VAC120r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12.525W
4IK25GC-120Single-Phase 220/230VAC12.5r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12025W
4IK25GC-15Single-Phase 220/230VAC100r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1525W
4IK25GC-150Single-Phase 220/230VAC10r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft15025W
4IK25GC-18Single-Phase 220/230VAC83r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1825W
4IK25GC-180Single-Phase 220/230VAC8.3r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft18025W
4IK25GC-25Single-Phase 220/230VAC60r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft2525W
4IK25GC-250Single-Phase 220/230VAC6r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft25025W
4IK25GC-30Single-Phase 220/230VAC50r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3025W
4IK25GC-300Single-Phase 220/230VAC5r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft30025W
4IK25GC-36Single-Phase 220/230VAC41r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3625W
4IK25GC-360Single-Phase 220/230VAC4.1r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft36025W
4IK25GC-5Single-Phase 220/230VAC300r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft525W
4IK25GC-50Single-Phase 220/230VAC30r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft5025W
4IK25GC-6Single-Phase 220/230VAC250r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft625W
4IK25GC-60Single-Phase 220/230VAC25r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft6025W
4IK25GC-7.5Single-Phase 220/230VAC200r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7.525W
4IK25GC-75Single-Phase 220/230VAC20r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7525W
4IK25GC-9Single-Phase 220/230VAC166r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft925W
4IK25GC-90Single-Phase 220/230VAC16.6r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft9025W
4IK25GCT2-100Single-Phase 220/230VAC15r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft10025W
4IK25GCT2-12.5Single-Phase 220/230VAC120r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12.525W
4IK25GCT2-120Single-Phase 220/230VAC12.5r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12025W
4IK25GCT2-15Single-Phase 220/230VAC100r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1525W
4IK25GCT2-150Single-Phase 220/230VAC10r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft15025W
4IK25GCT2-18Single-Phase 220/230VAC83r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1825W
4IK25GCT2-180Single-Phase 220/230VAC8.3r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft18025W
4IK25GCT2-25Single-Phase 220/230VAC60r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft2525W
4IK25GCT2-250Single-Phase 220/230VAC6r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft25025W
4IK25GCT2-30Single-Phase 220/230VAC50r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3025W
4IK25GCT2-300Single-Phase 220/230VAC5r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft30025W
4IK25GCT2-36Single-Phase 220/230VAC41r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3625W
4IK25GCT2-360Single-Phase 220/230VAC4.1r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft36025W
4IK25GCT2-5Single-Phase 220/230VAC300r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft525W
4IK25GCT2-50Single-Phase 220/230VAC30r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft5025W
4IK25GCT2-6Single-Phase 220/230VAC250r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft625W
4IK25GCT2-60Single-Phase 220/230VAC25r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft6025W
4IK25GCT2-7.5Single-Phase 220/230VAC200r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7.525W
4IK25GCT2-75Single-Phase 220/230VAC20r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7525W
4IK25GCT2-9Single-Phase 220/230VAC166r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft925W
4IK25GCT2-90Single-Phase 220/230VAC16.6r/min (50Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft9025W
4IK25GV-GCSingle-Phase 220/230VAC-80mmPinion Shaft Type-25W
4IK25GV-GCT2Single-Phase 220/230VAC-80mmPinion Shaft Type-25W
4IK25GV-UASingle-Phase 110/115VAC-80mmPinion Shaft Type-25W
4IK25GV-UAT2Single-Phase 110/115VAC-80mmPinion Shaft Type-25W
4IK25GV-UCSingle-Phase 220/230VAC-80mmPinion Shaft Type-25W
4IK25GV-UCT2Single-Phase 220/230VAC-80mmPinion Shaft Type-25W
4IK25UA-100Single-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft10025W
4IK25UA-12.5Single-Phase 110/115VAC144r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12.525W
4IK25UA-120Single-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12025W
4IK25UA-15Single-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1525W
4IK25UA-150Single-Phase 110/115VAC12r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft15025W
4IK25UA-18Single-Phase 110/115VAC100r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1825W
4IK25UA-180Single-Phase 110/115VAC10r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft18025W
4IK25UA-25Single-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft2525W
Product NameVoltageSpeedFrame SizeShaft/Gear TypeGear RatioOutput
4IK25UA-250Single-Phase 110/115VAC7.2r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft25025W
4IK25UA-30Single-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3025W
4IK25UA-300Single-Phase 110/115VAC6r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft30025W
4IK25UA-36Single-Phase 110/115VAC50r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3625W
4IK25UA-360Single-Phase 110/115VAC5r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft36025W
4IK25UA-5Single-Phase 110/115VAC360r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft525W
4IK25UA-50Single-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft5025W
4IK25UA-6Single-Phase 110/115VAC300r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft625W
4IK25UA-60Single-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft6025W
4IK25UA-7.5Single-Phase 110/115VAC240r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7.525W
4IK25UA-75Single-Phase 110/115VAC24r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7525W
4IK25UA-9Single-Phase 110/115VAC200r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft925W
4IK25UA-90Single-Phase 110/115VAC20r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft9025W
4IK25UAT2-100Single-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft10025W
4IK25UAT2-12.5Single-Phase 110/115VAC144r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12.525W
4IK25UAT2-120Single-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12025W
4IK25UAT2-15Single-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1525W
4IK25UAT2-150Single-Phase 110/115VAC12r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft15025W
4IK25UAT2-18Single-Phase 110/115VAC100r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1825W
4IK25UAT2-180Single-Phase 110/115VAC10r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft18025W
4IK25UAT2-25Single-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft2525W
4IK25UAT2-250Single-Phase 110/115VAC7.2r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft25025W
4IK25UAT2-30Single-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3025W
4IK25UAT2-300Single-Phase 110/115VAC6r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft30025W
4IK25UAT2-36Single-Phase 110/115VAC50r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3625W
4IK25UAT2-360Single-Phase 110/115VAC5r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft36025W
4IK25UAT2-5Single-Phase 110/115VAC360r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft525W
4IK25UAT2-50Single-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft5025W
4IK25UAT2-6Single-Phase 110/115VAC300r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft625W
4IK25UAT2-60Single-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft6025W
4IK25UAT2-7.5Single-Phase 110/115VAC240r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7.525W
4IK25UAT2-75Single-Phase 110/115VAC24r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7525W
4IK25UAT2-9Single-Phase 110/115VAC200r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft925W
4IK25UAT2-90Single-Phase 110/115VAC20r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft9025W
4IK25UC-100Single-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft10025W
4IK25UC-12.5Single-Phase 220/230VAC144r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12.525W
4IK25UC-120Single-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12025W
4IK25UC-15Single-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1525W
4IK25UC-150Single-Phase 220/230VAC12r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft15025W
4IK25UC-18Single-Phase 220/230VAC100r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1825W
4IK25UC-180Single-Phase 220/230VAC10r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft18025W
4IK25UC-25Single-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft2525W
4IK25UC-250Single-Phase 220/230VAC7.2r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft25025W
4IK25UC-30Single-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3025W
4IK25UC-300Single-Phase 220/230VAC6r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft30025W
4IK25UC-36Single-Phase 220/230VAC50r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3625W
4IK25UC-360Single-Phase 220/230VAC5r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft36025W
4IK25UC-5Single-Phase 220/230VAC360r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft525W
4IK25UC-50Single-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft5025W
4IK25UC-6Single-Phase 220/230VAC300r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft625W
4IK25UC-60Single-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft6025W
4IK25UC-7.5Single-Phase 220/230VAC240r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7.525W
4IK25UC-75Single-Phase 220/230VAC24r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7525W
4IK25UC-9Single-Phase 220/230VAC200r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft925W
4IK25UC-90Single-Phase 220/230VAC20r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft9025W
4IK25UCT2-100Single-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft10025W
4IK25UCT2-12.5Single-Phase 220/230VAC144r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12.525W
4IK25UCT2-120Single-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft12025W
4IK25UCT2-15Single-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1525W
4IK25UCT2-150Single-Phase 220/230VAC12r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft15025W
4IK25UCT2-18Single-Phase 220/230VAC100r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft1825W
4IK25UCT2-180Single-Phase 220/230VAC10r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft18025W
4IK25UCT2-25Single-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft2525W
4IK25UCT2-250Single-Phase 220/230VAC7.2r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft25025W
4IK25UCT2-30Single-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3025W
4IK25UCT2-300Single-Phase 220/230VAC6r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft30025W
4IK25UCT2-36Single-Phase 220/230VAC50r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft3625W
4IK25UCT2-360Single-Phase 220/230VAC5r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft36025W
4IK25UCT2-5Single-Phase 220/230VAC360r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft525W
4IK25UCT2-50Single-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft5025W
4IK25UCT2-6Single-Phase 220/230VAC300r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft625W
4IK25UCT2-60Single-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft6025W
4IK25UCT2-7.5Single-Phase 220/230VAC240r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7.525W
4IK25UCT2-75Single-Phase 220/230VAC24r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft7525W
4IK25UCT2-9Single-Phase 220/230VAC200r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft925W
4IK25UCT2-90Single-Phase 220/230VAC20r/min (60Hz)80mmCombination Type Parallel Shaft9025W